Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Правдін Юрій Михайлович

ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ»,

КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОПЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1977р.)

Народився 23 жовтня 1954 р. у м. Дніпропет­ровськ. Упродовж 1972-1977 рр. навчався на кафед­рі обробки металів тиском. У 1977 р. розпочалося трудове становлення Ю.М. Правдіна на посаді стажера-дослідника відділу холодної деформації труб Всесоюзного науково-дослідного та конструктор­сько-технологічного інституту трубної промисло­вості. Згодом - інженер, молодший науковий спів­робітник, старший науковий співробітник» завідувач відділу, заступник директора інституту - головний інженер інституту і дослідного заводу. В цей період навчався в аспірантурі при інституті, у кандидат­ській дисертації досліджував процеси виготовлення та забезпечення комплексу вимог до трубоболонок активних зон ядерних енергетич­них установок транспортного типу і реакто­рів на швидких нейтронах.

З 2005 до 2009 р. очолював Дніпропет­ровський завод презиційних труб, а з 2009 р. обіймає посаду технічного директора Дніп­ровського заводу спеціальних труб. Понад десять років підприємство працює на ринку створення та постачання капілярних, тонко­стінних та особливо тонкостінних труб із не­ржавіючої сталі, жаростійкої та жароміцної сталі і сплаву, тугоплавких металів і сплавів, кольорових металів і сплавів, сплавів на основі титану тощо.

Юрій Михайлович успішно реалізувався і як керівник, і як науковець. Напрями його наукової діяльності стосуються технології холодної деформації труб, з цієї теми опуб­ліковано понад 100 наукових праць, у тому числі близько 40 винаходів, вийшла друком монографія «Наукові основи ефективних технологій виробництва тонкостінної довгомірної металокон­струкції».

Під час вручення дипломів колишній ректор інсти­туту, академік Ю.М. Таран-Жовнір сказав Ю.М. Правдіну: «У нас із вами одна спеціальність - пластична і термічна обробка металів і сплавів». Юрій Михайло­вич дослухався до настанови авторитетного педаго­га і реалізував її. Більше того, за цикл робіт «Розви­ток теорії, розробка та впровадження ефективних технологій виробництва тонкостінної довгомірної мєталопродукції» у складі колективу науковців отри­мав Державну премію України в галузі науки і техніки. Приємно, що в колективі були наставники, професо­ри В.М. Данченко та Я.Д. Василєв.

Юрій Михайлович одружений, має сина. Дружи­на Наталя Еміліївна - професор кафедри матеріало­знавства імені академіка Тарана-Жавніра Ю.М., сво­го часу теж навчалася у Національній металургійній академії України. Син Микола - випускник кафедри матеріалознавства НМетАУ.

 
Вгору: Видатні випускники академії