Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Палій Юрій Федорович

ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО З ПРОЕКТУВАННЯ ТА

МОДЕРНІЗАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ, КОЛІЇ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ВИПУСКНИК ЕНЕРГО-МЕХАНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1992р.)

Народився 10 квітня 1958 р. у Дніпропетров­ську в родині військовослужбовця. У 1978 р. закін­чив Дніпропетровський індустріальний технікум та розпочав трудовий шлях у Дніпропетровському інституті чорної металурги на посаді інженера-конструктора. Паралельно з практичною діяльністю здобував вищу освіту у ДМетІ за спеціальністю «Ме­ханічне устаткування заводів чорної металургії».

Інженерну спеціальність опановував на підпри­ємстві ВНДІмехчормет, після чого пройшов усі ща­блі професійного зростання від конструктора 3 ка­тегорії, провідного інженера-конструктора в ІЧМ, заступника начальника відділу - провідного кон­структора в ЕЛНДІ, начальника бюро бурової техні­ки до головного конструктора ПКТБ ДНУЗТ.

Освіта, здобута Юрієм Федоровичем у металургій­ному інституті, сприяла ефективному впровадженню передового досвіду в розробку технічної лінії виго­товлення виробів з високим рівнем складності, орга­нізації і забезпеченню виконання технічних рішень, а також їх пошуку під час робіт з розробки варіантів макетних зразків продукції у тісних зв'язках із замов­никами. Він брав активну участь у розробці методик із розрахунку міцності на етапі проектування, моделю­вання та експериментального відпрацювання нових зразків машин, на основі яких були створені сучасні високоефективні об'єкти металургійного та машино­будівного виробництва, а також їх складові частини.

За особистої участі Юрія Федоровича проводив­ся пошук абсолютно нового напрямку робіт підпри­ємства з розробки ходової частини електровоза ДС-3 І транспортера майданчикового типу вантажо­підйомністю 240 т, першого в Україні та на території СНД. На сьогодні активно бере участь у ряді міжна­родних робіт (Індія, Казахстан, Словакія, Китай), спів­працює з ІЧМ по створенню інноваційних вагонів зі зменшеним коефіцієнтом тари, публікує статті, має авторські свідоцтва та патенти на винаходи. Як по­стійний учасник виставок, конференцій та симпозіу­мів постійно підвищує свій технічний рівень.

Одружений, має сина Олега, який обіймає поса­ду провідного спеціаліста з розробки термінальних систем у ПриватБанку. Дружина Наталія, випускниця ДМет11992 р. Працювала у ІЧМ, згодом - у ДП «КБ Пів­денне» на посаді інженера-конструктора 1 категорії. Навчання в металургійному інституті дало можливість успішно працювати не тільки в металургійній галузі, айв інших галузях, отримані знання по роботі з ана­логами забезпечили можливість за короткий термін самостійно виконувати роботи на високому технічно­му рівні й консультувати молодих працівників. Яскра­вими враженнями студентських років для подружжя залишився сесійний період, а також захист диплому, з отриманням якого прийшло розуміння завершення важливого життєвого етапу - отримання професії.

Життєве кредо Юрія Федоровича: «Відданість роботі, висока виконавча дисципліна як по якості робіт, так і в термінах їх виконання». У вільний час займається розробкою нових видів енергозберігаю­чих технологій. Досягнутим завдячує постійній підт­римці сина і дружини.Вгору: Видатні випускники академії