Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Джусов Олексій Анатолійович

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

ВИПУСКНИК ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1984р.)

Народився 17 лютого 1963 р. у Дніпропетровську. Після школи ніяких сумнівів, який виш обрати, не виникло, оскільки батько і мати були металургами. Навчався в інституті за спеціальністю «Металургія сталі» легко, із задоволенням, отримував ленінську стипендію. Комсорг групи МС-80. Тричі працював у складі студентських будівельних загонів.

Трудовий шлях розпочав на заводі ім. Г.І. Петров- ського. Закінчив аспірантуру, працював у науково- дослідному секторі інституту під керівництвом про­фесора В.Б. Охотського. У 1987 р. одружився на однокласниці Юлі Єремєєвій - першому та єдиному коханні, у 1988 р. - народилася донька Ольга.

Розпад СРСР в 1991 р. радикально змінив життя. Навесні 1992 р. Олексій Анатолійович пішов у біз­нес, який започаткував разом з колегами на осно­ві досліджень, що вони проводили на кафедрі мета­лургії сталі. Однак з 1996 р. успішний, здавалося б, бізнес, потроху почав згасати.

У 2000 р. Олексій Анатолійович за порадою при­ятеля вступив до Дніпропетровського університе­ту економіки і права. У 2002 р. отримав диплом еко­номіста за спеціальністю «Міжнародна економіка». Продовжив дослідження в галузі фінансових ринків, захистив кандидатську дисертацію (2005).

У Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара працював доцентом кафедри міжна­родного менеджменту, з 2006 р. очолив кафедру. Док­торську дисертацію успішно захистив в Київському на­ціональному університеті ім. Тараса Шевченка (2014).

Нині Олексій Джусов - професор кафедри ме­неджменту та туристичного бізнесу факультету між­народної економіки Дніпропетровського націо­нального університету.

Автор і співавтор понад 100 наукових статей, 8 монографій, 6 підручників та навчальних посібни­ків. Останні 7 років координатор договорів про спів­працю з Німецьким та Французьким університета­ми, завдяки його сприянню понад 120 студентів ДНУ пройшли або проходять навчання за кордоном.

Життєве кредо Олексія Анатолійовича: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».

 Вгору: Видатні випускники академії