Національна металургійна академія України

Стьопкін Василь Володимирович photo

Стьопкін Василь Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: vasilstopkin@gmail.com

Телефон :

Кімната : 228

Освіта, наукові ступені та вчені звання:

1. 2004. Бакалавр за напрямом підготовки «Електромеханіка», Національна металургійна академія України. Кваліфікація – бакалавр електромеханіки. Диплом з відзнакою.

2. 2005. Магістр зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», Національна металургійна академія України. Кваліфікація – магістр електромеханіки. Диплом з відзнакою.

3. Кандидат технічних наук (Ph.D). В 2010 році захистив дисертаційну роботу на тему «Система автоматичної оптимізації процесу нагріву металу у методичних печах». Спеціальність 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.

4. У 2012 році наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєне вчене звання доцента кафедри електротехніки та електропривода.


 Навчальні дисципліни:

 

1. Системи керування електротехнічними комплексами.

2. Моделювання електромеханічних систем.

3. Аналіз електромеханічних систем в Matlab.

4. Спеціальні питання систем керування електроприводами.

5. Технічні та програмні засоби електротехнічних систем.

 

Дистанційне навчання з вказаних дисциплін

(Реєстрація нових користувачів):


 Основні напрями наукових досліджень:

1. Дослідження автоматизованих систем керування електротехнічними комплексами.

2. Математичне моделювання електромеханічних систем.

3. Використання методу розпізнавальної динамічної оптимізації для керування технологічними об’єктами.


 

Досвід в оцінюванні якості освіти:

Є членом групи забезпечення якості освітньої програми: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» підготовки магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».


 

Професійні навички:

1. Досвід розробки систем автоматизації для металургійних підприємств України. Робота на посаді інженера у відділі «Автоматизація виробничих процесів» ВАТ «Проектний і проектно-конструкторський інститут Металлургавтоматика» (2005-2009рр.).Участь в авторському надзорі при впровадженні автоматизованої системи керування технологічним процесом нагрівальної печі №1 (ЛПЦ-1700, м. Маріуполь) відповідно до договору №0442 ТОВ «Азовгипромез» з ВАТ ППКІ «Металлургавтоматика», в рамках виконання проектів на теми:  «Інформаційна система супроводу при транзитній прокатці «Слябінг 1150 − ЛПЦ1700»» і ««ВАТ «Маріупольський меткомбинат ім. Ілліча». Автоматизована система керування технологічним процесом (АСК ТП) нової нагрівальної печі №1».

2. Підвищення кваліфікації на курсах дистанційного навчання «Змішане навчання» за системою MOODLE (Національна металургійна академія України,  Центр дистанційного навчання, 2019р.)

Досягнення у професійній діяльності згідно з п.38 Ліцензійних умов провадження освітної діяльності


 

Наукові праці

1. V. Stopkin, V. Kuznetsov, V. Kuznetsov, A. Nikolenko, M. Babyak and P. Hubskvi, "Model of Two-Mass Electric Drive of DC Electric Locomotive with the Full Order Observer," 2021 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICECCE52056.2021.9514247

2.Розробка математичної моделі електропривода постійного струму з компенсуючими зворотними зв’язками / В.В. Стьопкін, О.В. Юдін / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: застосування, дослідження, освіта: Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції. 15 квітня 2021 – Одеса, 2021. – С.119-122

3.Стьопкін В. В. Можливості імітаційних моделей постійного струму в пакеті Sim Power System / MATLAB [Електронний ресурс] / В. В. Стьопкін, В.К. Бражнік, Мансур Ануар // Матеріали ІI Всеукраїнської науково практичної інтернет конференції пам’яті В.В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем». – 2021. – Режим доступу до ресурсу: http://www.tsatu.edu.ua/etem/wp-content/uploads/sites/60/materialy-konferenciyi-10-26_11_2020-etem_tdatu.pdf.

4.Сучасні автоматизовані системи керування електроприводами головних механізмів кар’єрних екскаваторів / В.В. Стьопкін, Р.В. Дем’янов., Б.О. Бойчук, О.О. Кандзюба/ VIІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління». – Луцьк, 2020. – С.25-30.

5.Стьопкін В. В. Аналіз побудови систем керування електроприводами прокатних станів [Електронний ресурс] / В. В. Стьопкін, М. Абіді, О. О. Барсуков // Матеріали ІI Всеукраїнської науково практичної інтернет конференції пам’яті В.В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем». – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://www.tsatu.edu.ua/etem/wp-content/uploads/sites/60/materialy-konferenciyi-10-26_11_2020-etem_tdatu.pdf.

6.Модель прямого керування моментом асинхронного двигуна у MATLAB / В. В.Стьопкін, О. В. Юдін, М. В. Котляр, О. О. Паламарчук. // Гірнича електромеханіка та автоматика. – 2020. – №103. – С. 26–31.

7.Куваєв В.Ю. Дослідження частотно-регульованого електроприводу механізму пересування електродів печі ДСП-3 шляхом математичного моделювання / В.Ю. Куваєв, В.І. Нежурін, В.В. Стьопкін, Є.С. Нікітін // Системні технології. – 2020. – №4. – С. 40-49.

8.Кажан В.Є. Аналітична напівмарківська модель оцінки якості системи технічного обслуговування та стану електромеханічних комплексів / В. Є. Кажан, В.В. Стьопкін, К.А. Котлярова, А.В. Юдін // Системні технології. – 2020. – №2. – С. 14-24.

9.Стьопкін В.В. Задача модального керування двомасової електромеханічної системи / В.В. Стьопкін, В.Є. Кажан, Р.В. Дем’янов, В.Р. Гродецький // Системні технології. – 2020. – №3. – С. 3-12.

10.Стьопкін В. В. Вплив корегувальних зворотних зв`язків на механічні коливання електропривода зі спостерігачем / В. В. Стьопкін, А. В. Ніколенко. // Науковий вісник ТДАТУ. – 2019. – С. 4–13.

11.Стьопкін В. В. Моделювання спостерігаючого пристрою для електропривода механізму скіпового підйомника / В. В. Стьопкін, В. Є. Кажан, О. О. Березін. // Системні технології. – 2019. – №2. – С. 119–125.

12.Кажан В. Є. Статистическая полумарковская модель оценки показателей надежности электромеханической системы / В. Є. Кажан, В. В. Стьопкін, А. А. Захаров. // Системні технології. – 2019. – №2. – С. 42–48.

З іншими працями можна ознайомитись за посиланнями:

 


 

Навчально-методичні праці:

 

1. Стьопкін В.В. Системи керування електротехнічними комплексами. Модуль 1: Основи керування електроприводом: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2021. – 110с.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Аналіз електромеханічних систем в MATLAB» для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) / Укл.: В.В. Стьопкін. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 36с.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи керування електроприводами» для студентів спеціальності 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалаврський рівень) / Укл. : В.Б. Зворикін, В.В. Стьопкін., М.О. Рибальченко,– Дніпро: НМетАУ, 2020. – 38с.

4. Робоча програма переддипломної практики стутентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістерський рівень) / Укл.: А.В. Ніколенко, В.В. Стьопкін, В.П. Іващенко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 31с.

5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Системи керування електротехнічними комплексами» для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) / Укл.: В.В. Стьопкін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –49с.

6. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи керування електротехнічними комплексами» для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) / Укл.: Стьопкін В.В. – Дніпро, НМетАУ, 2017. – 76с.

7. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) / Укл. В.В. Стьопкін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 46с.


У мережі: