Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Захист металів від корозії",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

     Освітньо-професійна програма: «Захист металів від корозії» сфокусована на підготовці фахівців, здатних на основі наукових засад аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології металургійного виробництва з акцентом на процеси протикорозійного захисту, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження у металургійному виробництві.

     Дана освітня програма орієнтується на сучасні наукові та науково-практичні методи захисту металів від корозії; проектування обладнання та цехів; розробку інноваційних технологій, що забезпечують ресурсо- та енергозбереження та гарантують захист навколишнього середовища.

       Після закінчення навчання студенти можуть займати первинні посади інженерні та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010) (3117 - технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії; «2147.2 – Інженер (металургія)»; «2147.2 – Інженер-технолог (металургія); «2149.2 – Інженер з керування й обслуговування систем»; «2149.2 – Інженер з комплектації устаткування й матеріалів»;«2149.2 – Інженер з організації експлуатації та ремонту»; «2149.2 – Інженер з підготовки виробництва»; «2149.2 – Інженер з профілактичних робіт»; «2149.2 – Інженер з ремонту»; «2149.2 – Інженер з розрахунків та режимів»; «2149.2 – Інженер з якості»; «2149.2 – Інженер із впровадження нової техніки й технології»; «2149.2 – Інженер-конструктор»; «2149.2 – Інженер-контролер»; «2149.2 – Інженер-лаборант»; «2149.2 – Інженер-технолог») та номенклатурою посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та дослідних організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній спеціалізації магістра. 

       Робота за фахом на металургійних підприємствах, науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, у тому числі інженерна, наукова та викладацька робота.

     Також є можливість продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Опис

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з підготовки магістрів у галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 136 «Металургія» освітньо-професійна програма «Захист металів від корозії» включає наступний перелік навчальних дисциплін:

 

Цикл загальної підготовки:

 1. Основи маркетингу
 2. Національна економіка
 3. Професійна іноземна лексика
 4. Основи інтелектуальної власності

 

Цикл професійної підготовки:

 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 2. Сталий розвиток в промисловості
 3. Методи прикладного статистичного аналізу
 4. Моделювання корозійних процесів
 5. Тепломасообмін в металургійних системах

 

Дисципліні вільного вибору:

 1. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології
 2. Аналітичні розрахунки корозійних процесів
 3. Теоретичні та експериментальні дослідження за фахом
 4. Комп’ютеризація наукових досліджень
 5. Сучасні проблеми захисту металів від корозії
 6. Наноматеріали та сучасні технології  
 7. Науково-педагогічний практикум за фахом.