Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

educational and professional program "Management of organizations",
speciality: 073 - Management

Qualifications

Bachelor

Skills

Програма носить прикладний характер та зорієнтована на активну діяльність випускників у сфері менеджменту і адміністрування та розвиток перспективи підготовки фахівців з менеджменту та адміністрування на демократичних та інноваційних засадах відповідно до компетентісного підходу.

Фахівці цієї спеціальності користуються найбільшим попитом в Україні, мають широкі знання і уміння в області організації і управління виробничими процесами. 

Випускники кафедри можуть вирішувати проблеми, що виникають у виробничій, інноваційній, фінансовій, маркетингово-збутовій діяльності підприємств та організацій.

Ґрунтовна підготовка випускників дає їм змогу працювати на промислових підприємствах, в організаціях сфери послуг, установах державного управління, фінансової, інвестиційної та банківської систем тощо.

Випускники можуть працювати:

ü  керівниками підприємств, установ та організацій;

ü  керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;

ü  керівниками науково - дослідних підрозділів та підрозділів з науково - технічної підготовки виробництва;

ü  керівниками проектів та програм;

ü  головними фахівцями - керівниками та технічними керівниками виробничих підрозділів у промисловості;

ü  начальниками (іншими керівниками) та майстрами виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;

ü  керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості;

ü  керівниками інших функціональних підрозділів.

Description

Кафедра готує фахівців широкого профілю з менеджменту.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 073 - МЕНЕДЖМЕНТ, ОПП "Менеджмент промислових та бізнес організацій".

Випускники мають базові знання з загально гуманітарних, природничо-наукових, загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін, володіють базовими практичними навичкам в обсязі, необхідному для успішного вирішення оперативних практичних завдань.

Крім загальних для спеціальності знань і умінь випускники цієї спеціалізації одержують навички організації бізнесу, створення малих підприємств, ефективного управління ними в умовах нестабільної економіки, одержують ґрунтовну правову підготовку в області організації і здійснення підприємницької діяльності.