Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кадрове забезпечення, оцінювання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

 Якість професорсько-викладацького складу у НМетАУ регулюється прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з посад, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.

 Заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників НМетАУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) здійснюється виключно на підставі конкурсного відбору. Чинне Положення про про порядок проведення конкурсного відбору  та складання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками  визначає чіткі кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад, відкриті і прозорі процедури попереднього обговорення кандидатур та обрання на посади. Повноваження Конкурсної комісії, Вченої ради  та вчених рад факультетів щодо процедур конкурсного обрання визначені відповідними Положеннями НМетАУ.

 Підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі і докторантурі НМетАУ у межах наукових шкіл із захистом дисертаційних робіт у спеціалізованих радах на базі академії, інших вищих навчальних закладів України та зарубіжжя. Правові та організаційні засади цієї підготовки визначаються Положенням про аспірантуру і докторантуру НМетАУ.

 Згідно з кадровою політикою НМетАУ підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників розглядається як процес їх безперервного професійного розвитку, спрямований на забезпечення якості викладання, наукових досліджень, а також стимулювання впровадження у науково-освітню діяльність НМетАУ досягнень світової науки та інноваційних технологій навчання.

Види, форми, зміст, порядок, тривалість, періодичність та результати підвищення кваліфікації і стажування педагогічних і науково­педагогічних працівників НМетАУ регламентуються чинним Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників НМетАУ .

Програми підвищення кваліфікації з відривом або без відриву від основної діяльності передбачають таку тематику як психологія та педагогіка вищої школи, застосування активних методів навчання, опанування дистанційних технологій навчання, електронних засобів у здійсненні навчального процесу тощо.

Стажування з відривом або без відриву від основної діяльності на підприємствах, в НДІ, інших ЗВО і організаціях (у т.ч. в іноземних установах) є складовою підвищення науково-педагогічної чи наукової кваліфікації щодо набуття практичного досвіду застосування нових методів, сучасного експериментального обладнання та виробничої техніки, вивчення новітніх практик і технологій, налагодження співпраці з реальним сектором економіки.

 У НМетАУ застосовується низка процедур, що забезпечують оцінювання науково-педагогічних працівників:

- оцінювання науково-методичного рівня проведення працівником навчальних занять з боку адміністрації;

- оцінювання рівня педагогічної майстерності викладача з боку здобувачів вищої освіти;

- оцінювання виконання працівником кваліфікаційних вимог, наукової та професійної активності.

 Оцінювання науково-методичного рівня проведення працівником навчальних занять з боку адміністрації реалізується впродовж навчального року за планом взаємних відвідувань навчальних занять викладачами кафедри або при обранні за конкурсом та за процедурою присудження вченого звання доцента (професора) шляхом відвідування навчальних занять членами РЗЯОД та завідувачами кафедр.

Оцінюються:

-   відповідність змісту заняття програмі дисципліни;

-   відповідність навчального матеріалу сучасним досягненням у даній галузі знань;

-   рівень володіння навчальним матеріалом;

-   доступність, логічна послідовність викладання матеріалу;

-   методичне забезпечення відповідної дисципліни;

-   застосування активних методів навчання;

-   професійна етика, культура мовлення тощо.

За результатами відвідування складається відгук у кафедральних журналах взаємного відвідування занять. Результати відвідування обговорюються на засіданнях кафедр.

 Оцінювання рівня педагогічної майстерності викладача з боку здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проведення анкетування студентів по завершенні викладання певної навчальної дисципліни. Анкетування проводиться гарантом освітньої програми, на якій вивчається відповідна дисципліна, в рамках заходів з моніторингу якості ОП.

Форми анкет розробляються ГЗЯОП на основі типової анкети, що затверджується РЗЯОД.

Результати анкетування обробляються ГЗЯОП для формування відповідних рекомендацій та урахування при підготовці звіту з само оцінювання якості ОП, а також надаються до Відділу ЯОД для узагальнення.

 Оцінювання виконання працівником кваліфікаційних вимог, наукової та професійної активності здійснюється:

- завідувачем кафедри наприкінці навчального року під час аналізу виконання викладачем індивідуального плану роботи з обговоренням результатів на засіданні кафедри;

- гарантом ОП під час формування звіту з самооцінювання якості ОП;

- конкурсною комісією під час процедури продовження контракту в межах терміну конкурсного обрання науково-педагогічного працівника на відповідну посаду.

НМетАУ вживає заходи для створення до 2021 року у складі системи електронного документообігу НМетАУ електронної бази даних щодо рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників з автоматизованим формуванням відповідних звітів і рейтингів.

 З метою активізації роботи науково-педагогічних та наукових працівників,  кафедр, факультетів, інститутів та коледжів та досягнення ними найвищих показників діяльності, що сприятиме підвищенню якості освіти, рейтингу академії, у НМетАУ здійснюється щорічне визначення рейтингу науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів за низкою показників (індикаторів), порядок обчислення яких і вагові коефіцієнти затверджуються відповідним Положенням.

Рейтинг обчислюється окремо за певними категоріями науково-педагогічних працівників:

-   завідувачі кафедр;

-   професори;

-   доценти;

-   старші викладачі, викладачі, асистенти.

Результати рейтингу підлягають оприлюдненню. Працівники, які досягли  найвищих рейтингових показників заохочуються адміністрацією НМетАУ.

Перелік рейтингових показників (індикаторів) та їхня вага при визначенні рейтингу періодично переглядаються РЗЯОД.  

Процедура

Опис процедури

Назва нормативного документу

Тип документа, номер і дата затвердження

Оцінювання науково-методичного рівня викладання дисциплін адміністрацією

Реалізується під час обрання за конкурсом (у разі продовження контракту) шляхом відвідування навчальних занять членами РЗЯОД та завідувачами кафедр, а також взаємного відвідування занять викладачами кафедри.

Планування відвідування занять здійснюється на рівнях:

-  академії – Навчально-науковим центром (ННЦ);

-  кафедри – завідувачем кафедри.

Оцінюється:

-  відповідність змісту заняття програмі навчальної дисципліни та сучасному стану науки і техніки;

-  рівень володіння матеріалом;

-  доступність, логічна послідовність викладання;

-  застосування новітніх методик навчання;

-  здатність організувати дискусію тощо.

За результатами відвідування складається відгук у кафедральних «Журналах взаємного відвідування занять».

Положення про порядок проведення конкурсного відбору  та складання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 9

від 04.12.2017

 

Положення про конкурсну комісію НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 9

від 26.09.2016

Положення про Раду з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців у НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 7

від 30.09.2019

Положення про навчально-науковий центр НМетАУ

Вчена рада, протокол № 2

від 22.02.2011

Типове положення про кафедру НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 12

від 28.11.2016

Оцінювання рівня педагогічної майстерності викладачів студентами

Здійснюється шляхом анкетування , яке організовується ННЦ відповідно до затвердженого плану або під час процедури конкурсного обрання.

Розробка форми анкети, обробка результатів анкетування та підготовка відповідних матеріалів для розгляду конкурсною комісією НМетАУ або Вченими радами академії, факультетів (інститутів) здійснюється ННЦ.

Результати обговорюються на засіданнях РЗЯОД.

Положення про порядок проведення конкурсного відбору  та складання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 9

від 04.12.2017

 

Оцінювання наукової та професійної активності викладачем та виконання ними кваліфікаційних вимог

Оцінювання здійснюється:

1) завідувачами кафедр:

- наприкінці навчального року під час аналізу виконання викладачем індивідуального плану роботи з обговоренням результатів на засіданні кафедри;

- при укладанні (подовженні) контракту за показниками наукової та професійної активності. (До контракту додаються «Зобов’язання працівника щодо виконання ним методичної, організаційної та наукової роботи»);

2) гарантом освітньої програми за результатами анкетування здобувачів вищої освіти

3) деканом факультету (директором інституту) під час процедури конкурсного відбору;

4) Відділ якості освітньої діяльності ННЦ за результатами процедури анкетування здобувачів освіти під час процедури конкурсного відбору;  

.

Положення про порядок проведення конкурсного відбору  та складання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками НМетАУ

Вчена рада, протокол № 9

від 04.12.2017

 

Положення про визначення рейтингу структурних підрозділів, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів та докторантів НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 4

від 22.04.2019

 

Про відділ якості освітньої діяльності ННЦ НМетАУ

Вчена рада, протокол № 1

від 21.01.2019

 

Про анкетування (опитування) здобувачів вищої освіти НМетАУ

Вчена рада, протокол № 7

від 30.09.2019

 

Положення про виплату грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

Вчена рада, протокол № 9

від 27.09.2010

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Проходження підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років є обов’язковою умовою для укладання трудового договору з науково­педагогічними працівниками

Підвищення кваліфікації та стажування працівників за відповідними спеціальностями здійснюється за планом, який наприкінці кожного навчального року укладають Керівники структурних підрозділів та  затверджує ректор НМетАУ. Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі договорів, що укладаються між НМетАУ та установою, в якій здійснюватиметься підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації працівників НМетАУ здійснюється за такими видами:

­ короткострокове підвищення кваліфікації на семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, круглих столах;

­ довгострокове підвищення кваліфікації за відповідними спеціальностями (дисциплінами), у закладах або підрозділах післядипломної освіти, в регіональних центрах системи підвищення кваліфікації,  навчання у мовних школах у тому числі за кордоном тощо;

-          стажування з відповідних дисциплін або за посадами  на підприємствах, в організаціях,  наукових установах та навчальних закладах, у тому числі за кордоном.

За результатами  підвищення кваліфікації педагогічні і науково­педагогічні працівники звітують на засіданні кафедри (підрозділу), де працюють. Кафедра (підрозділ) ухвалює рішення щодо затвердження звіту та надає рекомендації щодо впровадження результатів підвищення кваліфікації у навчальний процес з урахуванням їх практичного значення для поліпшення навчально­виховної та наукової роботи. Рішення кафедри враховується при атестації педагогічних працівників, конкурсному обранні на посаду, подовженні терміну дії трудового договору (контракту) з науково­педагогічними працівниками.

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 10

від 22.10.2018