Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова діяльність


Зображення

image om_1.jpg


Додатки

Алексей Халапсис - Постнеклассическая метафизика истории - закачати (alexis_halapsis_-_post-non-classic_metaphysics_of_history.pdf 3307 kb)

Наукова діяльність є одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри.У 1999 році була захищена докторська дисертація "Культурно-онтологічні аспекти історії західноєвропейської метафізики" В. І. Пронякіним. Кандидатські дисертації були захищені О. В. Халапсісом "Теорія культурно-історичних типів М. Я. Данилевського як об'єкт історико-філософського аналізу" (2002 р.), Т. В. Борисовою "Культурно-онтологічні основи "надії " (історико-філософський аналіз)" (2006 р.), С. С. Бескаровайним "Становлення феномену технічної раціональності в епоху Нового часу як об'єкт філософської рефлексії"(2008). 5 грудня 2008 докторську дисертацію "Метафізичні фактори цивілізаційної динаміки" захистив доцент О. В. Халапсіс. У 2009 р. кандидатську дисертацію "Етико-сотеріологічна концепція Еросу у православній релігійно-філософської традиції" захистив О.М. Шаталович.

Результати своєї науково-дослідної роботи викладачі кафедри роблять надбанням широкого кола науковців, виступаючи з доповідями на міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, семінарах, круглих столах.За останні роки були надруковані монографії проф.В.П.Капітона "Закон як об'єкт філософського аналізу", "Культура і об'єктивні закони", проф.В.І.Пронякіна "Предмет і пізнавальні засоби метафізики", "Західноєвропейська метафізика: витоки, еволюційні трансформації, перспективи", проф.А.В.Халапсіса "Постнекласична метафізика історії". Успеціалізованих наукових виданнях регулярно публікуються статті викладачів та аспірантів кафедри.

При кафедрі філософії НМетАУ існує аспірантура.Дев'ять колишніх аспірантів кафедри - В.В.Кузьменко, В.В.Дутчак, Т.В.Борисова, С.С.Бескаровайний, В.В.П'ятун, А.М.Шаталович, В.Ю.Федюк, А.М.Комісаренко та Т.В.Астахова вже захистили кандидатські дисертації.

У процесі своєї наукової діяльності викладачі кафедри філософії НМетАУ підтримують тісні наукові зв'язки з іншими вищими навчальними закладами.Це відбувається не тільки на конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо.Докторантуру Дніпропетровського університету закінчили В.І.Пронякін і О.В.Халапсіс, які успішно захистили докторські дисертації.
 
Публікації співробітників кафедри:

Halapsis, A. (2014). Iovem Imperium, or Sacred Aspects of Roman “Globalization”. Scientific cognition: methodology and technology, 2(33), 173—178.

Halapsis, A. (2015). On the Nature of the Gods, or “Epistemological Polytheism” as History Comprehension Method. Evropský filozofický a historický diskurz, 1(1), 53—59.

Halapsis, A. (2015). Urbis et Orbis: Non-Euclidean Space of History. Evropský filozofický a historický diskurz, 1(2), 37—42.

Халапсис, А. В. (1998). Понятие «цивилизация» в теориях Н. Я. Данилевского и О. Шпенглера. Філософія, культура, життя, 1, 133—136.

Халапсис, А. В. (1999). Н. Данилевский о западном христианстве. Філософія, культура, життя, 6, 58—66.

Халапсис, А. В. (1999). Опыт онтологии культуры. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури: Зб. наук. праць, 60—67.

Халапсис, А. В. (2000). Определение черт национального характера в историософии Н. Я. Данилевского: методологический анализ. Вісник Дніпропетровського університету (Соціологія. Філософія. Політологія), 6, 40—46.

Халапсис, А. В. (2000). Философия Н. Я. Данилевского как этап становления абсолютного духа. Філософія, культура, життя, 8, 132—145.

Халапсис, А. В. (2001). История мира и мир истории. О специфике философского постижения исторической действительности. Філософія, культура, життя, 11, 138—153.

Халапсис, А. В. (2001). Проблема цивилизационной самобытности в историософии Н. Я. Данилевского. Вісник Дніпропетровського університету (Соціологія. Філософія. Політологія), 7, 163—169.

Халапсис, А. В. (2003). Концепт «исторический закон» в контексте трансформации идеи истории. Філософія, культура, життя, 20, 198—210.

Халапсис, А. В. (2004). Стрела истории, или Метафизика культуры. Вісник Дніпропетровського університету (Соціологія. Філософія. Політологія), 10, 313—323.

Халапсис, А. В. (2004). Трансформационные процессы в глобальном цивилизационном пространстве: проблемы и перспективы интеллектуального управления будущим. Філософія, культура, життя, 24, 166—173.

Халапсис, А. В. (2005). Культурно-историческое и всемирно-историческое: феноменальный и онтологический аспекты парадигмального противостояния. Філософія, культура, життя, 25, 286—297.

Халапсис, А. В. (2005). Универсальная эволюция и интеллектуальный субъект. Грані, 2 (40), 37—41.

Халапсис, А. В. (2006). Всемирная история в метафизическом ракурсе: проблема тотальности. Вісник Дніпропетровського університету (Історія філософії науки), 5 (49), 24—31.

Халапсис, А. В. (2006). Логика истории: закон или судьба? Грані, 5 (49), 36—39.

Халапсис, А. В. (2006). Прошлое как укорененность-в-присутствии: метафизические размышления. Грані, 3 (47), 56—61.

Халапсис, А. В. (2006). Путешествие по волнам истории, или «Машина времени» для метафизика. Вісник Дніпропетровського університету (Соціологія. Філософія. Політологія), 14, 188—193.

Халапсис, А. В. (2006). Социальная революция и онтологическое проектирование. Грані, 1(45), 63—68.

Халапсис, А. В. (2006). Социальное прогнозирование и синергетическая модель культуры. Філософія, культура, життя, 26, 36—48.

Халапсис, А. В. (2006). Темпоральная и топологическая определенность мира истории как метафизическая проблема. Грані, 6 (50), 67—72.

Халапсис, А. В. (2006). Трансцендентное в истории. Грані, 4 (48), 34—38.

Халапсис, А. В. (2007). Глобализация и индивидуализм. Політологічний вісник, 30, 31—44.

Халапсис, А. В. (2007). Метафизика и парадокс времени. Філософія, культура, життя, 29, 202—213.

Халапсис, А. В. (2007). Метафизика как способ постижения истории. Грані, 1 (51), 32—35.

Халапсис, А. В. (2007). Метафизика перед выбором. Грані, 6 (56), 43—47.

Халапсис, А. В. (2008). Духовная жизнь и «ресурс» цивилизации. Грані, 1 (57), 58—61.

Халапсис, А. В. (2008). Западная цивилизация и принцип «открытой архитектуры». Грані, 2 (58), 59—63.

Халапсис, А. В. (2008). Культурная стратегия Украины в цивилизационном контексте. Грані, 3 (59), 72—74.

Халапсис, А. В. (2008). Мораль: трансцендентная основа и исторические трансформации (метафизический аспект). Філософія, культура, життя(Спеціальний випуск), 47—53.

Халапсис, А. В. (2008). Постнеклассическая метафизика истории. Днепропетровск: Инновация. — ISBN 978–966–8676–31–4.

Халапсис, А. В. (2010). «Дух» как философская категория. Грані, 4 (72), 32—35.

Халапсис, А. В. (2010). Возвращение духа? Грані, 3 (71), 65—68.

Халапсис, А. В. (2010). Постидеологический мир? Грані, 6 (74), 60—62.

Халапсис, А. В. (2010). Тотальность истории. Грані, 5 (73), 33—37.

Халапсис, А. В. (2011). Геополитические и цивилизационные мотивации военных конфликтов. Наукове пізнання: методологія та технологія, 2 (27), 176—182.

Халапсис, А. В. (2011). Метафизика войны: постановка проблемы. Научные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (Философия. Культурология. Политология. Социология), 24 (63),(3—4), 211—216.

Халапсис, А. В. (2011). Метафизика и спекулятивное мышление. Грані, 6 (80), 31—35.

Халапсис, А. В. (2011). Нуждается ли метафизика в «оправдании»? Перспективи, 2 (48), 173—176.

Халапсис, А. В. (2011). Образование и «менеджеры будущего». Політологічний вісник, 56, 134—140.

Халапсис, А. В. (2011). Философия истории и принцип объективности. Грані, 5 (79), 56—60.

Халапсис, А. В. (2013). Война как бизнес-проект? Наукове пізнання: методологія та технологія, 1 (30), 191— 195.

Халапсис, А. В. (2014). Государство и будущее. Перспективи, 3 (61), 81—87.

Халапсис, А. В. (2014). Запад: крах или возрождение? Перспективи, 4 (62), 57—63.

Халапсис, А. В. (2015). Цивилизационная конфигурация будущего как метафизическая проблема. Перспективи, 1(63), 138—146.

Халапсис, А. В., & Халапсис, В. С. (2011). Будущее человечества: цивилизационные конфликты или переход к ноосфере? Грані, 4 (78), 32—36.

Халапсіс, О. В. (2006). Сучасна цивілізаційна ситуація і метрико-онтологічні параметри історичного буття. Науковий вісник Чернівецького університету, 301—302(Філософія), 95—99.

Халапсіс, О. В. (2007). Метафізичні витоки цивілізаційних криз. Науковий вісник Чернівецького університету, 352—353(Філософія), 32—35.