Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова діяльність

Одним з перших наукових напрямів, яке заснував професор Брук А.С. було “Дослідження властивостей коксу”. У рамках розвитку цього напрямку удосконалювалися відомі методи оцінки якості коксу, створювалися нові установки для вивчення фізичних і фізико-хімічних властивостей, розроблені методи контролю та управління технологією коксування. У рамках цього напрямку активно працювала старший науковий співробітник, д.т.н., професор Пінчук С.Й. Професор Гончаров В.П. успішно розвивав науковий напрямок стосовно одержання нових видів металургійного палива і удосконалення сухого тушіння коксу.

Традиційним для діяльності кафедри науковим напрямком є дослідження у галузі розширення вугільної сировинної бази коксування. Колектив співробітників галузевої лабораторії “Коксування та сухого тушіння коксу” під керівництвом д.т.н., професора А.Г. Старовойта займався та теоретично обґрунтував шляхи та способи управління сухим охолодженням коксу, виконував оригінальні дослідження фізико-хімічних властивостей коксу і процесу утилізації тепла.

Важливі досягнення у науковій та науково-педагогічній діяльності:

1) розробка технології одержання формованих рудо-вуглецевих матеріалів;

2) створення комплексної установки по визначенню якості доменного коксу;

3) розробка дилатометричного методу контролю спікливості вугілля;

4) розробка зондових методів контролю електричного опору коксу;

5) розробка систем безконтактного контролю технологічних параметрів і якості вугільної шихти та коксу.

Випущено два видання підручника Лейбович Р.Є. та ін. “Технологія коксохімічного виробництва” та монографії: Гончаров В.П. та ін. “Рудо-вуглецеві матеріали”; Обуховський Я.М., Шейхет А.М., Гольдберг П.Я.  Дилатометрия углей, применяемых для коксования”; Пінчук С.Й. та ін. “Применение радиоизотопной техники в коксохимическом производстве”. 

Основні напрямки наукової діяльності, керівники, їх координати:

- дослідження властивостей вугілля і доменного коксу, з метою розширення вугільної сировинної бази коксування та удосконалення технології та контролю виробництва коксу (проф. Старовойт А.Г., доцент Компанієць В.А.);

- розробка нових технологій виробництва коксу, інших вуглецевих та рудно-вуглецевих матеріалів для недомених споживачів (проф. Кутовий П.М., доцент Компанієць В.А. );

-використання промислових відходів для покращення технології виробництва і якості основної продукції коксохімічного та електродного виробництв (проф. Старовойт А.Г., к.т.н., доцент Малий Є.І., к.т.н., доцент Сорокін Є.Л.);

-удосконалення технології та устаткування установок сухого гасіння коксу (проф. Старовойт А.Г.).

На кафедрі функціонує постійно діючий науковий семінар “Сучасні технології переробки твердих горючих копалин”, на засіданнях якого обговорюються результати наукових досліджень у галузі коксохімічного виробництва.

В аспірантурі на кафедрі МПВ в теперішній час навчається 5 аспірантів, науковим керівником яких є професор Старовойт А.Г. Наукові роботи аспірантів спрямовані на вирішення актуальних технологічних задач коксохімічного виробництва.

За участю кафедри у рамках щорічної міжнародної наукової конференції “Молода академія”, проводяться засідання секції де студенти спеціальності “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” виступають з докладами присвяченими своїм науковим дослідженням. Один раз на 2 роки на базі кафедри організується та проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених “Удосконалення технології коксування як чинник розвитку металургії та енергетики”.

В теперішній час кафедра має постійні інтеграційні зв’язки з науковими співробітниками багатьох кафедр НМетАУ серед яких: кафедра “Теорії металургійних процесів” (завідувач д.т.н., проф. Камкіна Л.В.), “Хімічної технології кераміки та вогнетривів (завідувач доц. Пісчанська В.В.), “Електрометалургії сталі та феросплавів” (завідувач академік Гасік М.І.), “Металургії чавуну” (завідувач д.т.н., проф. Тараканов О.К.).

Крім того кафедра підтримує постійні наукові зв’язки з головним науково-дослідним інститутом галузі – УХІНом (директор д.т.н. Ковальов Є.Т.). Професори Старовойт А.Г. та Барський В.Д. є членами вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 05.17.07. –Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів”, що діє на базі цього наукового закладу.Вгору: Наука