Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Лозовська Людмила Іванівна photo

Лозовська Людмила Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контакти:

E-mail: l.i.lozovska@ust.edu.ua

Телефон : 31-79

Кімната : Б-312, 326

Лозовська Людмила Іванівна у 1987 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Прикладна математика". Кандидат фізико-математичних наук з 1994 р., захистила дисертацію 1 липня 1994 р. у спеціалізованій Вченій раді Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математична кібернетика». Стаж науково-педагогічної діяльності 24 роки. На кафедрі економічної інформатики Національної металургійної академії України працює з 1 вересня 2011 року.

Викладає дисципліни:
- Корпоративнi iнформацiйнi системи.
- Технологiя проектування програмних систем.
- Візуальне програмування.
- Об`єктно-орієнтоване програмування.
- Економічна кбернетика (поглиблений курс).
- Інструментальні засоби проектування та створення інформаційних систем.

Виконує дослідження в галузі економічної кібернетики та інформатики, використання математичних методів та системного аналізу в управлінні.

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Посилання на наукометричні ресурси: Google Scholar 

Основні наукові праці:

 1. Бандоріна Л.М. Практичні аспекти і пріоритети автоматизації системи управління контрактами підприємства / Л.М. Бандоріна, Л.І. Лозовська, А.О. Сергєєва // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С. 317-328
 2. Чорнорот Я.О. Базова модель управління запасами з використанням теорії комплексних чисел / Я.О. Чорнорот, Л.І. Лозовська // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С. 474-482
 3. Трофименко Г.С. Моделювання систем управління в галузі охорони здоров’я: монографія / Г.С. Трофименко, Л.І. Лозовська. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 198с.
 4. Лозовська Л. І. Інформаційні технології та програмне забезпечення інформаційного бізнесу / Л. І. Лозовська // Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: колективна монографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 126-141
 5. Шаров Ю. П. Управління змінами в публічному адмініструванні: навч. посіб. з грифом МОНУ / Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко, Т. В. Маматова,  Л. І. Лозовська та ін.. – Дніпропетровськ: ДРІДУНАДУ, 2012. – 148 с.
 6. Моделі і методи прийняття управлінських рішень: навч. посіб. з грифом МОНУ / К.Ф. Ковальчук, Л.І. Лозовська, Л.М. Савчук, І.Г. Аберніхіна. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 118 с.
 7. Моделювання економіки: Навч. посіб. з грифом МОНУ / Л.М. Бандоріна, О.Б.Скороход, Л.І. Лозовська, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 140 с.
 8. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. з грифом МОНУ / Л.І. Лозовська, Л.М. Бандоріна, О.Б. Скороход, Л.М. Савчук, М.М. Лісовенко. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 106с.
 9. Кісельова О.М. Алгоритм розв’язання спеціального вигляду задачі оптимального розбиття множини у разі обмежень на потужності із заданим розташуванням центрів підмножин / О.М. Кісельова, Л.І. Лозовська,  Л.М. Бандоріна // Збірник наукових праць «Питання прикладної математики і математичного моделювання». – Вип. 15. - Дн-ськ: РВВ ДНУ, 2015. – С. 88-98
 10. Лозовська Л.І. Дослідження та удосконалення системи аналізу показників діяльності бюджетних підприємств / Л.І. Лозовська, В.В. Дудник // Науковий журнал «Вісник ОНУ». Серія "Економіка". – Том 20. – Випуск 4. - Одеса: ОНУ, 2015. - С. 265-271
 11. Бандоріна Л.М. Моделювання економічної поведінки суб'єкта господарювання, пов'язаної з метою раціонального вибору / Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина, Л.І. Лозовська // Науковий журнал «Молодий вчений». – №10(25) жовтень, 2015. – Частина 1. - Херсон: ТОВ «ВД «Гельветика», 2015. – С. 71-76
 12. Лозовська Л.І. Indicator system for measurement of financial and economic activities in public institutions / Л.І. Лозовська, В.В. Дудник // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 1 (2015) No.1. - Riga: Baltija publihing, 2015. - С.81-86.
 13. Лозовська Л.І. Перспективи підготовки фахівців напряму «Економічна кібернетика» за магістерськими програмами спеціальностей напряму «Специфічні категорії» / Л.І. Лозовська, Я.О. Чорнорот, К.О. Удачина // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 21-26
 14. Лозовська Л.І. Автоматизація процесу моніторингу системи управління якістю на підприємстві / Л.І. Лозовська, А.О. Кузьменко // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 200-205
 15. Лозовська Л.І. Про одну задачу оптимального розбиття множини з розміщення центрів підмножин в інтервальній постановці / Л.І. Лозовська // Економічна кібернетика: від теорії до практики: зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 лютого 2015р. – Дн-вськ: Герда, 2015. – 346 с. – С. 271-275
 16. Бандоріна Л.М. Аналіз механізму функціонування транспортно-логістичних систем / Л.М. Бандоріна, Л.І. Лозовська // Науково-виробничий журнал «Держава і регіони». - №4(79). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. — С.55-64.
 17. Бандоріна Л.М. Методика розробки автоматизованої системи управління «Приладова панель» / Л.М. Бандоріна, В.В. Дудник, Л.І. Лозовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - №8. Частина 7. - Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 230-234.
 18. Лозовська Л.І. Сучасні підходи до вартісної оцінки програмних продуктів / Л.І.Лозовська, В.В. Дудник // Збірник наукових праць «Європейский вектор экономического развития». – №2(17). - Дн-ськ, Днепропетровский универ-т им. Альфреда Нобеля, 2014. – С. 131-139
 19. Інформаційні технології та програмне забезпечення інформаційного бізнесу / Л. І. Лозовська [та ін.] // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку», Дніпропетровськ, 28 лютого 2014р. –  Дніпропетровськ: Герда, 2014. – С. 102-113. 
 20. Лозовська Л. І. Розвязання однієї стохастичної задачі оптимального покриття множини з нерівномірною щільністю / Л. І. Лозовська, О. М. Кисельова, А. О. Кузьменко // Збірник наукових праць за матеріалами  міжвузівської конференції «Економічна кібернетика: інноваційний підхід в управлінні», Дніпропетровськ, 1 березня 2013р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 164-169.
 21. Бандоріна Л. М. Аналіз механізму впливу інформаційно-інтелектуальних систем на успішну діяльність підприємства / Л. М. Бандоріна, М.С. Кузнєцов, Л. І. Лозовська // Держава та регіони. – 2012. – № 1. – С. 89-95.