Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Навчальний процес

Навчальний процес з підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 076 –Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою «Економіка та управління підприємством» здійснює кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, яка є провідною кафедрою одного з найавторитетніших ЗВО України, лідером економічної освіти з 85-річним досвідом. 

Кафедра також забезпечує викладання економічних дисциплін для студентів інших економічних спеціальностей (фінансистів, менеджерів, бухгалтерів, аудиторів, економістів-кібернетиків); надає базові знання з економіки підприємства студентам технічних спеціальностей ІПТ УДУНТ.

У магістратурі кафедри навчаються як випускники спеціальностей економічного профілю факультету економіки і менеджменту, так і технічних спеціальностей НМетАУ, а також випускники інших вищихнавчальних закладів регіону. 

Викладачі кафедри мають високий професійно-кваліфікаційний рівень, багаторічний досвід практичної роботи на підприємствах різних галузей економіки, в державних органах влади, банківських компаніях та інших фінансових установах, у сферах науки, консалтингу тощо.

Базовими документами навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів на бакалаврському і магістерському рівні є затверджені МОН України відповідні Стандарти вищої освіти, а також внутрішні нормативні документи: освітньо-професійні програми, навчальні плани, програми усіх навчальних дисциплін та ін. 

Для всіх дисциплін навчального плану розроблені комплекси навчально-методичного забезпечення, до складу яких входять матеріали для проведення поточного, підсумкового контролю та контролю залишкових знань, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та практичних занять, плани семінарських занять, методичні вказівки до виконання курсових робіт та індивідуальних завдань із самостійної роботи тощо. Навчально-методичний матеріал з дисциплін відповідає сучасним вимогам економічної науки.

Зміст навчального контенту дисциплін зорієнтований на набуття здобувачами ключових компетентностей та отримання результатів навчання в галузі заснування і ведення власного бізнесу, діагностування і прогнозування ринкової ситуації та результатів діяльності, менеджменту і маркетингу, ціноутворення, оподаткування, бізнес-планування, розробки та обґрунтування інноваційно-інвестиційних проектів, оцінювання конкурентоспроможності підприємства та його продукції, вартості компанії, ризиків, управління кадровим потенціалом, стратегічного та антикризового управління тощо. 

Випускники спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є затребуваними на ринку праці спеціалістами в сфері економіки і управління підприємствами, володіють фундаментальними теоретичними знаннями та універсальними практичними навичками.

 

 Вгору: Навчальний процес