Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Економіка та управління підприємством",
спеціальность: 076 - Підприємництво та торгівля

Галузь

Навики

-       засновувати та успішно вести власний бізнес у будь-якій сфері діяльності;

-       виконувати маркетингову діяльність: аналізувати та прогнозувати ринки товарів і послуг, фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, конкурентоспроможність продукції і підприємства, розробляти товарну, цінову, збутову та комунікаційну політику підприємства;

-       ефективно управляти ресурсами компанії для максимізації її прибутку;

-       здійснювати стратегічне управління підприємством і групою компаній;

-       виконувати економічний (операційний і фінансовий) аналіз, виявляти резерви прибутковості і розвитку підприємства, максимізації його ринкової вартості;

-       організовувати і вести бухгалтерський, фінансовий і управлінський облік на підприємствах і в групах компаній, знати основи їх автоматизації;

-       розробляти бізнес-плани, управляти стартапами, інноваційно-інвестиційними проектами в бізнесі, розраховувати їх ефективність;

-       здійснювати бюджетування і фінансове планування на підприємствах і в групах компаній;

-       управляти грошовими коштами і капіталом підприємства, вести казначейську роботу, взаємодіяти з банками та іншими фінансовими установами;

-       організовувати і ефективно управляти логістичними потоками при виробництві та збуті продукції;

-       управляти економічною безпекою підприємства, оцінювати ризики, розробляти системи антикризового менеджменту та антикризові програми;

-       розробляти та впроваджувати сучасні системи управління персоналом на засадах соціально-відповідального менеджменту;

-       виконувати податкове планування на підприємствах і в групах компаній;

-       знати основи управління бізнес-процесами на підприємствах;

-       знати основи товарознавства, вміти визначати і оцінювати характеристики товарів та послуг;

-       організовувати та управляти підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, суб'єктами електронної комерції;

-       організовувати і виконувати зовнішньоекономічну діяльність компаній; 

-       здійснювати біржову діяльність і управляти фінансовими активами;

-       знати нормативно-правові основи ведення бізнесу, принципи діловодства і документообігу на підприємстві.

Опис

Спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність входить до галузі знань 07 – Управління та адміністрування, є новою, престижною і універсальною, охоплюючи підготовку фахівців у таких сферах

-       підприємницька діяльність;

-       економіка підприємства;

-       маркетинг;

-       біржова справа;

-       організація і ведення бізнесу. 

З цієї спеціальності запроваджено спеціалізацію«Економіка та управління підприємством»,в межах якої здійснюється підготовка фахівців за однойменною освітньою програмою. 

Ступені вищої освіти, які присуджуються на кожному рівні вищої освіти:

-       бакалавр – 4 роки на базі повної середньої освіти, 2 роки - на базі молодшого бакалавра;

-       магістр» – 1,5 роки.

Випускники-магістри мають можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти з отриманням ступеня доктора філософії.

Форми навчанняза спеціальністю – денна, заочна (дистанційна). 

Освітньо-професійними програмами та навчальними планамипідготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність передбачено оптимальне співвідношення загальнонаукових, фінансово-економічних, управлінських, ІТ дисциплін, проходження виробничої і переддипломної практики, що робить їх високоадаптивними до швидких змін потреб ринку, забезпечує набуття студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та здійснення професійної діяльності.

Ключові фахові дисципліни при підготовці бакалаврів: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, підприємницька діяльність, біржова діяльність, товарознавство, економіка і організація торгівлі, потенціал і розвиток підприємства, стратегія підприємства, проектний аналіз, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, митні процедури в підприємницькій діяльності, економічна інформатика, інформаційні системи і технології в управлінні, логістика, фінансова діяльність підприємства, системи оподаткування підприємницької діяльності, правове забезпечення підприємництва, електронна комерція, іноземна мова та багато інших.

Ключові фахові дисципліни при підготовці магістрів: економічна діагностика, стратегічне управління підприємством, економічне управління підприємницькою діяльністю суб'єктів господарювання, антикризове управління підприємством, ціноутворення на різних типах ринків, ринкові індекси та індикатори, підприємництво і бізнес-культура, оцінка інвестиційної привабливості галузей і підприємств, конкурентоспроможність бізнесу та стійкість його функціонування, моделювання в управлінні соціально-економічними системами та ін.

Випускники даної спеціальності мають широкі можливості працевлаштуванняна підприємствах, в установах і організаціях вищої і середньої ланки управління:

-       виробничі та торговельні підприємства усіх форма власності;

-       фондові товарні, валютні біржі;

-       сфера освіти та науково-дослідні установи;

-       банки, страхові компанії, фінансові установи;

-       консалтингові фірми;

-       органи влади та державні організації і установи;

-       установи ресторанногота готельного бізнесу;

-       товариства із захисту прав споживачів;

-       громадські та неприбуткові організації та ін.

При цьому вони можуть обіймати посади економіста, товарознавця, брокера, маркетолога, HR-менеджера, логістика, ризик-менеджера, фінансиста, бухгалтера, податківця, бізнес-аналітика, експерта-консультанта та ін.

Підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 076 здійснює кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня. Це колектив професіоналів, який сформований на основі багаторічного досвіду і кращих традицій вищої школи, використовує у своїй роботі комфортні комунікації і сучасні методи підготовки фахівців у сфері економіки та управління підприємством.