Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Науково-практична діяльність

                            Наукові напрямки кафедри

1. Термодинаміка, кінетика та розробка нових ресурсозберігаючих процесів первинного вилучення металів з ??руд при виробництві високоякісних залізовуглецевих сплавів, феросплавів вуглецево- і алюмотермічними методами.

2. Розробка теоретичних основ раціонального використання виробничих відходів металургії та пропозиції щодо комплексного їх використанню з отриманням заданого складу продукту.

3. Теоретичні основи і розробка технології прямого легування залізовуглецевих розплавів нікелем, ванадієм, марганцем, хромом, титаном.

4. Розробка теоретичних основ створення нетрадиційних способів залучення в переробку шлаків сталеплавильного виробництва з отриманням залізовуглецевої складової і отриманням чистих енергоносіїв.

5. Розробка теоретичних основ і створення нових технологічних процесів рафінування сталі, в тому числі IF- сталей.

6. Розвиток теоретичної бази природи хімічного зв'язку провідних елементів у марганецвмісних природних матеріалах і обгрунтування технології залучення у виробництво марганцевого агломерату дрібнозернистих кристалічних відходів збагачення марганцевої руди.

7. Створення теорії будови сталеплавильних шлаків та математичного апарату оцінки впливу його хімічного складу на процеси отримання високоякісних високовуглецевих і низьковуглецевих електросталей спеціального призначення.

8. Дослідження тепломасообмінних процесів позапічної обробки сталі і створення рафінуючих і теплоізолюючих сумішей на основі вторинних матеріалів рослинного походження.

9. Розробка теоретичних основ і побудова математичних моделей технології продувки залізовуглецевого розплаву нейтральним газом у сталерозливном ковші при позапічної обробці, у тому числі при вакуумуванні.

10. Розробка теоретичних основ раціонального розкислення електросталей для вдосконалення технологій безперервного розливання металів з метою зменшення впливу неметалевих включень на швидкість розливання і якість непереривнолитої заготовки.

11. Розробка методик дослідження і раціональних технологій конвертерного виробництва при використанні верхньої і комбінованої продувки конвертерної ванни із застосуванням кисневих фурм різних конструкцій.

12. Дослідження механізму і кінетики твердофазного відновлення оксидних систем в умовах хіміко - каталітичного впливу.

13. Теоретичне обгрунтування та практична перевірка впливу хіміко -механічної активації компонентів вихідної шихти на особливості окускования сировини і показники агломераційного процесу.

14. Інтенсифікація процесів газового відновлення залізорудних матеріалів у шарових умовах.

15. Удосконалення фізико -хімічних властивостей захисних шлакообразующих сумішей з метою підвищення якості неперервнолитих заготовок.

16. Підвищення конкурентної здатності продукції чорної металургії шляхом зниження витрат енергоресурсів, вдосконалення гідродинаміки ванни режимів шлакоутворення.

17. Удосконалення технології прямого легування на основі дослідження можливостей відновного потенціалу об'єкта легування.

18. Дослідження газового відновлення шару залізорудних матеріалів з ??метою створення раціональних режимів металізації.

19. Дослідження механізму утворення, хімічних і фізичних властивостей нітридів і карбонітрідов Ti, Nb, V, Al, Cr, Mo, Si і ефективного бору в сталях, та їх вплив на технологічні властивості сталей.

 

 

Науково дослідні роботи кафедри: 

 ВАТ Молдавськийметалургійний завод:

 1. Визначення класу небезпечності залізовмісних відходів (пил електрофільтрів газоочистки електросталеплавильного цеху, шлам залізовмісний від виробництва чорних металів) ВАТ "Молдавський металургійний завод"

 2. Розробка раціональної технології використання вапняків у технологічному процесі виплавки сталі в ДСП ?2" - госпрозрахункова

 3. Обґрунтування і вибір ефективного способу організації процесу утилізації  залізовмісних відходів СЗАО ММЗ

 ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"

Розробка, промислове випробування та впровадження технології спікання марганцевого агломерату з використанням в шихті концентрату 2 сорту фракції 0-1 мм до 100%. Оцінка впливу використання даного агломерату на техніко-економічні показники виплавки феросилікомарганцю. Розробка оптимальних шихтового та електричного режимів ведення плавки з мінімізацією можливого погіршення досягнутих техніко-економічних показників в умовах ПАТ "НФЗ".

 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"

 Розробка та освоєння економічної технології розкислення колісних сталей:

 1. "Аналіз металургійних систем і оптимізація реальних металургійних процесів на основі рівновагової і нерівновагової термодинаміки";

 2. "Поліпшення умов позапічної обробки металу за рахунок удосконалення технологічних параметрів отримання якісного напівпродукту";

 3. "Створення фізико-хімічних моделей, аналіз та дослідження окислювально-відновлювальних процесів переробки змішаних залізних руд та техногенних відходів металургії";

 4. "Фізико-хімічні основи процесів взаємодії в багатокомпонентних твердих і рідких системах при переробці складної металовмісної сировини";

 5. "Розробка фізико-хімічних основ і нових технологій переробки покривних порід Криворізького басейну та хвостів збагачення з метою підвищення вмісту заліза та одержання окускованого цільового продукту";  

 6. "Моделювання фізико-хімічних взаємодій багатокомпонентної системи метал-шлак-газова фаза та оптимізація параметрів технології електроплавки і позапічної обробки металу для високошвидкісного залізничного транспорту". 

 

 

 Вгору: Діяльність кафедри