Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Мяновська Яна Валеріївна photo

Мяновська Яна Валеріївна

доктор технічних наук

Контакти:

E-mail: mianovska.yana@gmail.com

Телефон : +38(067)7557654

Кімната : 361

У 1994 р. закінчила ДМетІ за спеціальністю "Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів".

У 1997 р. закінчила аспірантуру.

З 1998 р. по 2013 р. працювала на кафедрі ІЕ та ОП.

У 2009 році захистила дисертацію "Фізико-хімічний аналіз нерівноважних взаємодій фаз при отриманні високовуглецевого феромарганцю з метою інтенсифікації процесу" за спеціальністю 05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

З 2014 р. докторант кафедри елетрометалургії.

У 2021 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів» на тему: «Наукові та  технологічні засади залучення у металургійне виробництво техногенних матеріалів для розширення сировинної бази металургії». Науковий консультант, д.т.н., проф. Пройдак Ю.С.

 

Навчальні дисципліни:

1. Ресурсозберігаючі технології і охорона навколишнього середовища.

2. Контроль якості сировини і матеріалів в металургії.

3. Екологізація металургійного виробництва.

 

Наукометричні ресурси: Google Scholar ;  Orcid

 

Патенти: 1. Спосіб отримання комплексних вуглецевмісних шлакоутворюючих матеріалів багатоцільового призначення

                  2. Шихта для отримання низькокремнієвого феросиліцію

 

Наукові публікації:

 1. Стовба Я.В., Камкина Л.В. Кинетика восстановления и разработка динамической модели процесса получения высокоуглеродистого ферромарганца // Системные технологии. - Том 2. - № 3 (56). – 2008. – С. 222-230.

2. Математическое моделирование вспенивания металла при вакуумировании на основе физико-химической модели дегазации / Л.В. Камкина, Ю.Н. Яковлев, А.Г. Величко, А.П. Стовпченко, Я.В. Стовба // Системные технологии. - № 3 (68). - 2010. - С. 140-148.

3. Физико-химический анализ неравновесных взаимодействий фаз при получении высокоуглеродистого ферромарганца / Камкина Л.В., Стовба Я.В. // Наукові вісті. Сучасні проблеми металургії. Том 13. 2010. - С. 82-89.

4. Распределение углерода и кислорода по высоте слоя металла при барботаже в сталеплавильных агрегатах Камкина Л.В., Яковлев Ю.Н., Стовба Я.В, Стогний Ю.Д. // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. – 2010. – С.213-218.

5. Физическое моделирование комбинированной продувки ванны подовых сталеплавильных агрегатов Камкина Л.В., Мешалкин А.П., Колбин Н.А., Пшигоцкий С.В., Стовба Я.В. // Системные технологии. - № 5 (76). – 2011. – С. 152-157.

6. Численная оценка изменения концентрации углерода и кислорода по высоте металла при ковшевой обработке / Камкина Л.В., Яковлев Ю.Н., Стовба Я.В., Камкин В.П. / Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки. - Вип. 22. - 2011. - С. 14-18.

7. Опыт разработки математических моделей металлургических процессов с учетом неравновесности основных реакций / Л.В. Камкина, Я.В. Стовба, Ю.С. Пройдак // Системные технологии. - №2 (73). – 2011. - С. 22-31.

8. Исследование свойств шламов газоочисток электросталеплавильного производства с целью вовлечения их в переработку / Камкина Л.В., Стовба Я.В., Колинько О.В. / VІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України». – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. - С. 108-109.

9. Механическая активация компонентов шихты при получении марганцевого агломерата / Я.В. Стовба, Л.В. Камкина, Р.В. Анкудинов // Международные конференции: Литье: Металлургия. - Запорожье, 2013. - С. 289-290.

10. Распределение компонентов системы «металл-шлак-газ» при получении низкокремнистого ферросилиция / В.В. Перескока, Л.В Камкина, Р.В. Анкудинов, Я.В. Стовба, Н.А. Колбин // Системные технологии. - № 2(85). – 2013. - С. 106-114.

11. Критериальные характеристики кинетики и массообмена при совместном восстановлении марганца и кремния / Ю.С. Пройдак, Я.В. Мяновская, Л.В. Камкина // Сучасні проблеми металургїї. - № 16. – 2013. – С. 69-73.

12. Формирование оптимальной микроструктуры катанки при ее охлаждении. ”Generating an optimal microstructure of wire rod when it cools” / Пройдак Ю.С., Камкина Л.В., Хенрих Дыя, Пройдак С.В., Стовба Я.В. // Wybrane zagadnienia produkcji i zarządzania w przemyśle. Praca zbiorowa. Seria: Monografie nr 42. – Częstochowa, 2014. – С. 29-32.

13. Resource saving in manganese ferroalloy production using low-grade manganese ore concentrates / Рroydak Yu.S., Mianovskaya Ya.V. // Energy efficiency and environmental friendliness are the future of the global Ferroalloy industry: Proceedings of the Fourteenth International Ferroalloys Congress INFACON XIV. May 31–June 4, 2015, Kiev, Ukraine. – Р. 27-31.

14. Опыт производства агломерата АМНВ-2 из концентрата марганцевого окисно-зернистого 2 сорта фр. – 1 мм / Мяновская Я.В., Пройдак Ю.С., Филиппов И.Ю., Анкудинов Р.В., Бабенко А.В. // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Литье. Металлургия. 2015». г. Запорожье. 26-28 мая 2015 г. – Запорожье: ЗТПП. – С. 352-354.

15. Зниження залежності феросплавного виробництва України від імпорту марганцевої сировини / Пройдак Ю.С., Камкіна Л.В., Мяновська Я.В. // Друга науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування". Україна, м. Трускавець, 5–8 жовтня 2015 р. 

16. Раціональна технологія використання вапняків в технологічному процесі виплавки сталі / Камкіна Л.В., Мяновська Я.В., Мішалкін А.П. // Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (Геофорум-2015). – м. Одеса. 7-12 вересня 2015 р. У 2 т. – Т. 1. – К.: УкрДГРІ, 2015. -242 с. – С. 118-121.

17. Теоретический анализ возможностей диффузионных процессов по сравнению с кинетическими при совместном восстановлении марганца и кремния / Ю.С. Пройдак, Я.В. Мяновская // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. - № 1. – С. 41-44.

18. Мяновская Я.В., Пройдак Ю.С.  Подготовка и спекание мелкофракционного окисно-зернистого марганцевого концентрата / Науковий вісник «Сучасні проблеми металургії». - № 18. - 2015. - С. 30-42.

19.  Yana Manovska, Yurii Projdak, Igor Filippov, Viktor Turishchev. Management of the process of obtaining manganese agglomerate by varying the components ratio in initial charge / Metallurgical and Mining Industry. - №1. – 2016. – P. 54-57.

20. Фізико-хімічні основи і реалізація технології спікання агломерату основністю 1,6 з застосуванням руди родовища Суха балка. DOI: 10.34185/tpm.6.2018.11

21. Дослідження впливу електрохімічної дії на відновлення гематиту у складі окисленних залізистих кварцитів. DOI: 10.34185/tpm.1.2019.09

22. Рафінування марганцевих сплавів з високим вмістом фосфору, що утворюються при електрометалургійній дефосфорації  марганцевої руди. DOI: 10.34185/tpm.2.2019.06

23. Перетворення мінеральних складових марганцевих руд при температурних умовах формування агломерату. DOI: 10.34185/tpm.3.2019.07

24. Використання матеріалів рослинного походження в процесах переробки залізовмісних металургійних відходів. DOI: 10.34185/tpm.4.2019.06

25. Physical and chemical bases of decarburization of high-carbon ferromanganese melt. DOI:  10.34185/tpm.1.2020.04

26. Твердофазні реакції між компонентами шихти в зонах горіння твердого палива та особливості формування рідкої фази. DOI: 10.34185/tpm.2.2020.04

27. Механічне подрібнення компонентів силікомарганцевої шихти для підвищення показників відновлювальності. DOI: 10.34185/1991-7848.2020.01.07

28. Виплавка металевого марганцю та марганцевих сплавів у конвертері газокисневого рафінування. / Величко О.Г., Камкіна Л.В., Ду Юньшень, Мяновська Я.В., Величко К.О. // Теорія і практика металургії. - № 4. - 2021. - С. 19-28.

29. Підвищення міцності марганцевого агломерату при обробці гуматовим розчином. / Пройдак Ю.С, Ольшанський В.І., Камкіна Л.В., Гогенко О.О., Мяновська Я.В., Філиппов І.Ю. // Теорія і практика металургії. - № 4. - 2021. - С. 29-40.

30. Моделювання впливу режиму продування ванни на масообмінні процеси та шлакоутворення у кисневому конвертері. / Камкіна Л.В., Мішалкін А.П., Камкін В.Ю., Мяновська Я.В., Дворковий О.І., Ісаєва Л.Є. // Теорія і практика металургії. - №1. - 2022. - С. 27-37. 
31. Пил електросталеплавильного виробництва як ресурс сталого розвитку металургійної промисловості. / Камкіна Л.В., Мяновська Я.В., Пройдак Ю.С., Ісаєва Л.Є. // Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні" ІТММ’2023. м. Дніпро, 22 березня 2023 р. - С. 51-55. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.013