Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ісаєва Людмила Євгенівна photo

Ісаєва Людмила Євгенівна

кандидат хімічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: isaevanmetau@gmail.com

Телефон : (+39056)474311; 37-72

Кімната : 367

Доцент, кандидат хімічних наук Ісаєва Людмила Євгенівна. У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Синтез нітридів молібдену в азотованих сталях, їх склад та властивості». Основні напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності: дослідження азотовмісних хімічних сполук, що утворюються в сталях, загальна та неорганічна хімія. Розробити теоретичні основи електрохімічного ізолювання нітридних сполук, що утворюються у сталях у процесі азотування. Опублікувала понад 20 наукових праць, підручник, методичні інструкції.

У 1995 р закінчила ДМетІ за спеціальністю "Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів".
У 1998 р. закінчила аспірантуру
З 1998 по 2013 р працювала на кафедрі Загальної та органічної хімії.
У 2008 р. захистила дисертацію на тему: "Синтез нітридів молібдену в азотованих сталях, їх склад та властивості" за спеціальністю: 02.00.01 - Неорганічна хімія.
З 2009 р. доцент кафедри Загальної та органічної хімії.
З 2013 р. доцент кафедри Теорії металургійних процесів та загальної хімії.

Навчальні дисциплины, що викладаються в НМетАУ:

1. Хімія

2. Загальна та фізична хімія 

3. Аналітична хімія

4. Фізична хімія і аналітичний контроль


Напрями наукових робіт:

Дослідження утворення та впливу нітридів та карбонітридів легуючих елементів та твердих розчинів бору на технологічні властивості сталі.

Наукометричні ресурсы:   Google Scholar 

 

Основні наукові та методичні праці

1.  Людмила Исаева, Юрий Пройдак, Исаак Лев, Геннадий Трегубенко, Георгий Поляков Межфазное распределение титана, алюминия и азота в сталях с нитридным упрочнением. Металлургическая и горнодобывающая промышленность, 2015, № 6 С.563-567 (УДК 669.141.24: 546.177)

2.  О.Г. Величко, Л.В. Камкіна, В.С. Манідін,  Л.Є. Ісаєва, І.Ф. Червоний Роль Бору в процесах отримання якісної сталі проблеми його визначення. Теория и практика металлургии №1-2 2015.- С.104-108.

3.  С.Я. Шипицин, Т.В. Степанова, Н.Я. Золотар, І.Є. Лев,  Л.Є  Ісаєва.  Перерозподил азоту та ванадію при аустенизации сталі с нітридными ним зміцненнями для залізничных коліс. Металознавство и обробка металлов 2'2014.-С.8-13  

4.  Исаева Л.Е. , Камкина Л.В., Лев И.Е. «Физико-химическое обоснование и методы определения микроколичеств в сталях с повышенной прокаливаемостью» // Металлургическая и горнорудная промышленность: Научно-технический и производственный журнал. - Дніпропетровск, 2013. - №6 - С. 66-69.

5 Исаева Л.Е.  Исследование параметров кристаллических решеток β-Мо 2N, содержащихся в сплаве железа, образуются 0,53-5,72% Мо. Теория и практика металлургии. Днепропетровск. 4´2012.- С.41-44.

6 .  С.Я. Шипицин, І.Ю. Лев, Л.І. Маркашова,  Л.Є .  Ісаєва, Т.В. Степанова. Повышение дисперсии нітридного зміцнення при створенні Cr-Mn-N аустенических сталей для високотемпературної теплоенергетики. Металознавство и обробка металлов 3'12. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАНУ Национальный технический университет України - КПІ, Киев, 2012. С. 20-29.

7 .  С.Я., Шипицин, Ю.З. Бабаскин, Т.В. Степанова, И.Е. Лев, Л.И. Маркашова,  Л.Е.Исаева Влияние вида упрочнения аустенита Cr-Mn-N-сталей на его кавитационную стойкость, механизм и степень деформационного упрочнения. Ежемесячный международный научно-технический и производственный журнал «Сталь». ISSN 0038-920X. №12.2012 (Международный союз металлургов) Москва, 2012 С.58-62.

8 . Исаева И.Е., Лев И.Ю., Шипицын С.Ю. Образование нитридной и карбидной фаз при дисперсионном упрочнении аустенических сталей Cr-Mn-VN. Теория и практика в физических, математических и технических науках. Сборник материалов XXIV Международной научно-физической конференции и I этапа Чемпионата по научной аналитике по физико-математическим и техническим наукам. (Лондон, май 3- 13 мая 2012) ( Бронзовый диплом Открытого Европейско-Азиатского первенства по исследовательской аналитикеБронзовый диплом Национального первенства Украины по исследовательской аналитике. (Технические науки)

9 Л.Е. Исаева, И.Е. Лев, С.Я. Шипицын Структурообразование в кавитационностойких Cr-Mn-VN сталях. Физико-математические и технические науки как постиндустриальная основа эволюции информационного общества. Сборник материалов XXXIX Международной научно-практической конференции и III этапа Чемпионата по техническим, физико-математическим наукам. (Лондон, 19 декабря - 24 декабря 2012 г.)  (Бронзовый диплом Альфа первенства по техническим наукам секция «Металлургия» по Украине;  1 и 2 места на Открытом Европейско-Азиатском первенстве по исследовательской аналитике).

10. Л.Є. Ісаєва, І.Ю. Лев Гомогенні хімічні Реакции утворения нітридів деяких перехідних металлов в сплавах заліза. Прикарпатский национальный университет имени Василя Стефаника журнал «Фізика и хімія твердого тіла». Івано-Франківськ –2011− №2, Т12− С.374-377. 

11 . Л.Е. Исаева, И.Е. Лев, Л.М. Климашевский, Н.В. Дворникова Реакции образования нитридов в твердых растворах железа Общегосударственный научно-технический журнал «Вопросы химии и химических технологий». МОНУ Украинский государственный химико-технологический университет. Днепропетровск - 2011. - №2. С.100-105. 

12 .  Л.ЕИсаева, И.Е. Лев Исследование условий образования и выделения из сталей нитридов молибдена, установления железо. Общегосударственный научно-технический журнал „Вопросы химии и химических технологий”. МОНУ Украинский государственный химико-технологический университет. Днепропетровск - 2010. - №2. С 98-101. 

13 .  Л.ЕИсаева, И.Е. Лев Химический метод определения температурного интервала и температурного максимума образования нитридов молибдена в сталях. Национальная академия наук Украины „Украинский химический журнал” Т.76. №12; Киев –2010. С 108-111. 

14 Наукові праці Донецкого національного технического університету. Серія: Хімія и хімічна технологія. 13 (152) ´2009. Донецьк –2009. Міністерство освіти и науки України. ДВНЗ „Донецкий національный технічний університет”. Образование разнолигандных комплексных соединений с аминокарбоксильными и фосфоновыми комплексонами средней дентантности. Куталей Д.А., Штеменко А.В., Балиоз А.В.,  Исаева Л.Е., Образцов В.Б. С. 69-74.

15.  Л.Е. Исаева, И.Е. Лев Взаимодействие нитридов молибдена сталей с азотной кислотой. Украинский химический журнал - 2007. №3-4.Том 73 март-апрель С.88-91 

16 . Л.Е. Исаева, А.М. Грещик, И.Е. Лев  Исследование процесса изолирования нитридов молибдена из стали. Научно-технический журнал. Изд. УГХТУ Вопросы химии и химических технологий. - 2005. - №1.- С.163-176.  

17 А.А. Малюк,  Л.Е . Исаева И.Е. Лев эффективной части бора в стали. Научно-технический журнал. Изд. УГХТУ Вопросы химии и химических технологий. - 2005. - №2. - С.33-35.

18. Л.Е. Исаев а И.Е. Лев Взаимодействие нитридов молибдена сталей с кислотами. Научно-технический журнал. Изд. УГХТУ. Вопросы химии и химических технологий - 2005.- №6. - С.53-58.

19. А.С. Романенко, А.Г. Демидовская , Л.Е. Исаева, И.Е. Лев Кинетика взаимодействия нитридов и нитрокарбидов хрома с серной кислотой. Украинский химический журнал. Киев.− 2003 - Т. 69 - №10. С. 95–99

20. А.Г. Демидовская,  Л.Е. Исаева, И.Е.Лев Кинетика взаимодействия нитридов ванадия с соляной и серной кислотами. Вопросы химии и химических технологий. - 2002.-№4.-С.19-22.

Тезисы докладов

21. Л. ЕИсаева И.Е. Лев О механизме образования азотсодержащих соединений в сталях на основе научной методологии химии поверхности Хорватия Шибиник. - 2014 Тез. 11-ого Межд. cимп ШМД 2014 Materijali metalurgija. Аннотации тезисов Зборник сазетака

22.  Исаева Л.Е. Кинетические зависимости нитридообразования в Cr-Mn-N- аустенитных сталях. II Международная научная Интернет-конференция На стыке наук. Физико-химическая секция. Казань, 28января 2014 Том. 1. С.162-166

23.  Исаева Л.Е. , Лев И.Е., Великонская Н.М., Безшкуренко А.Г. Перспективы виплавки сталей с повышенной прокаливаемостью за счет бора. Сб. тезисов. IX Международная научно-практическая конференція «Литье 2013». 21-23 мая 2013 г. Украина, Запорожье. С. 261 - 262.

24. Камкина Л.В.,  Исаева Л.Е. , Лев И.Е. Технологические и методические основы совершенствования научных исследований студентов технических специальностей. //  Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и науки», г. Алматы. Харьков 23-24 октября 2013 г. - С. 80-85

25.  Исаев Л.Й. Тартратные и цитратные комплексы железа и молибдена в фазовом анализе сталей // Труды XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной химии. - Одесса, 2007. - С. 632.

26.  Ісаєва Л.Є., Лев І.Ю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи по дисциплинам «Хімія» (розділ «Хімічна кінетика та хімічна рівновага») для студентов усіх спеціальностей –Динпропетровськ НМетАУ, 2008. - 49.

27.  Ісаєва Л.Є., Дворникова Н.В., Лев І.Ю. Методичні вказівки до виконання самостийної роботи по дисциплинам «Хімія» (розділ «Енергетика и імовірність хімічної взамодії») для студентов усіх спеціальностей - Дніпропетровськ 2009. НМетА, с.

28. Л.М. Клімашевский, Т.О. Грибанова, І.Ю. Лев, Л.Г. Герасименко, Н.А. Никифорова,  Л.Є. Ісаєва.  Хімія для металургів. Підручник. з грифом МОНУ Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009 - 172с.    

29.  Л .Є. Ісаєва, І.Ю. Лев „Хімія неметалів”. Навчальний посібник. з грифом МОНУ Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009 - 77с.

30. Ісаєва Л.Є., Лев І.Ю. Робоча програма, методические указания и индивидальное заведение до вивчення дисциплин «Хімія» (Роздил «Моль - основна розрахункова величина у хімії») для студентов из галузи знань 0504 - металургическая и промышленная промышленность. Дніпропетровск: НМетАУ, 2013 - 26 с.

31.  Моделювання впливу режиму продування ванни на масообмінні процеси та шлакоутворення у кисневому конвертері. / Камкіна Л.В., Мішалкін А.П., Камкін В.Ю., Мяновська Я.В., Дворковий О.І., Ісаєва Л.Є. // Теорія і практика металургії. - №1. - 2022. - С. 27-37. 

32. Пил електросталеплавильного виробництва як ресурс сталого розвитку металургійної промисловості. / Камкіна Л.В., Мяновська Я.В., Пройдак Ю.С., Ісаєва Л.Є. // Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні" ІТММ’2023. м. Дніпро, 22 березня 2023 р. - С. 51-55. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.013