Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова діяльність викладачів

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри інженерної педагогіки за 2013 рік

 

1. Палагута В.І. Дискурс власти и власть дискурса. Культурологічний вісник: Науково-теоретич-ний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя: «Просвіта», –?31, Запоріжжя, ЗНУ, 2013. C. 89-98. Фахове видання

2. Палагута В.І. Методологические принципы конструирования реальности в социальной теории субъективной самоидентификации. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. - Випуск 70. Розділ «Філософські науки»,  – Київ, 2013. 908 с. С. 411-417. Фахове видання

3. Палагута В.І. Можно ли создать современную социальную теорию без субъекта? Часть 1. Гілея: науковий вісник» Збірник наукових праць - Випуск 72. Розділ «Філософські науки»,  Київ, 2013.– 966 с. С.300-305. Фахове видання

4. Палагута В.І. Можно ли создать современную социальную теорию без субъекта? Часть 2. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.- Випуск 73. Розділ «Філософські науки»,  - Київ, 2013.– С. 362-366. Фахове видання

5. Палагута В.І. Дискурс как идеологическая форма существования субъекта / Міжнародна наукова конференція «Ідеологія у сучасному суспільстві» 16-17 квітня 2013р. Матеріали доповідей та виступів. Частина 8. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013 р. стор. 336- 338.

6. Палагута В.І.   Применение игровой формы преподавания во ВТУЗе. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ» 21-22 червня  2013 р. НМетАУ, Дніпропетровськ Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.» , 2013, 256 с. С. 86-88 

7. Г.А. Пальм, В.О. Бикова, О.А. Дніпрова, О.П. Ілларіонова, В.В. Кириченко, О.О. Лоза, М.В. Сурякова, Т.В. Ткач / за заг. та наук. ред. Г.А. Пальм. Кар’єрні очікування майбутніх фахівців/ Особистість у конкурентному середовищі: монографія. Д.: Дніпропетр. університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 168 с. С.117-125.

8. Г.А. Пальм, В.О. Бикова, О.А. Дніпрова, О.П. Ілларіонова, В.В. Кириченко, О.О. Лоза, М.В. Сурякова, Т.В. Ткач / за заг. та наук. ред. Г.А. Пальм. Організація вільного часу як показник конкурентоздатності особистості/ Особистість у конкурентному середовищі: монографія. 

Д.: Дніпропетр. університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 168 с. С.146-158.

9. Сурякова М.В. Психологічні чинники успішності професійної кар’єри спеціалістів з продажів // Психологія економічного самовизначення особи і спільноти: матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару, Дніпропетровськ – Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. –. С. 158-161

10. Сурякова М.В. Вивчення ставлення фахівця до професійної кар’єри за допомогою метафорич-них асоціацій / Психологічний супровід процесу підготовки персоналу на промислових підприєм-ствах: Збірник матеріалів Міжрегіонального науково-практичного семінару, 22 травня 2013 р., Запоріжжя. Запоріжжя: Видавництво Запорізького національного університету, 2013. –. С. 40 – 42.

11. Сурякова М.В., Єрмолаева Т.В. Самоорганізація особистості у вільний час життя / М.В. Сурякова // Вісник Дніпропетровського університету економіки і права імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, ?1 (5). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 88-95.фахове

12. Сурякова М.В.Особливости визначення професійної кар’єри молодими фахівцями та ставлення до неї / М.В. Сурякова // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 24 травня 2013 р. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ІМА-прес. - 2013. – С. 115-125.

13. Сурякова М.В. Вивчення ставлення фахівця до професійної кар’єри за допомогою метафоричних асоціацій / Психологічний супровід процесу підготовки персоналу на промислових підприємствах: Збірник матеріалів Міжрегіонального науково-практичного семінару, 22 травня 2013 р., Запоріжжя. Запоріжжя: Видавництво Запорізького національного університету, 2013. С. 40 – 42.

14. Сурякова М.В. Психологічні чинники успішності професійної кар’єри спеціалістів з продажів // Психологія економічного самовизначення особи і спільноти: Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару, Дніпропетровськ – Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р. – Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 158-161.

15. Cурякова М.В. Психологічні показники розвитку уявлень фахівця про професійну кар’єру / М.В. Сурякова // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (Мелітополь, 13-14 вересня 2013 р.) / за заг. ред. А.А. Ткача, М.М. Радєвої. – Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 2013. – С. 166-168.

16. Лучанінова О.П. Виховання майбутнього фахівця: історико-філософський аспект/ Організаційно-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця: Матеріали V міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м.Євпаторія, 28-31 травня 2013 р.) / МОН України, Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навч. закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). Євпаторія : ЄІСН РВНЗ „КГУ” (м. Ялта), 2013. – 257 с. – С. 76-78.

17. Лучанінова О.П. Формування особистості майбутнього фахівця: історико-філософський аспект.// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ» 21-22 червня  2013 р. НМетАУ, Дніпропетровськ Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.» , 2013, 256 с. С. 220-222.

18. Лучанінова О.П. Організаційно-педагогічні  умови успішного формування професійних умінь майбутніх фахівців / Тези Всеукр. наук-практ. конф. Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти : Матеріали Другої науково-практичної конференції) м. Кривий Ріг, 11-12 квітня 2013 р.) / за аг. Ред. Л.Л. Сушенцевої ; Інститут ПТО НАПН України. – Кривий Ріг : вид. Р.А. Козлов, 2013. – 195 с. – С. 108-110

19. Лучанінова О.П. Сучасні педагогічні технології у вищій школі як умова нової парадигми освіти/ Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості: зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф 28–29 листоп. 2013 р., Київ / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Електрон. дані. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 548с С. 283-386

20. Лучанінова О.П. Формування нової особистості студента ВНЗ в умовах євроінтеграції// Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції: Матеріали україно-польської науково-практич конференції Дніпропетровськ, 15 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 580 с. – С.486-488.

21. Лучанінова О.П. Організація процесу виховання сучасного студента ВТНЗ // ХІІІ Міжнарод. науково-практич інтернет-конфер. «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» Переяслав-Хмельницький, 2013 р. -174 c. С. 109 -111.

22. Лучанінова О.П. Виховання особистості майбутнього фахівця: історико-філософський аспект // Освіта і наука в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конф. 21-22 червня 2013 р., м. Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – 256 с. С. 220-222.

23. Лучанінова О.П. Нова українська виховна система вищого навчального закладу// Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 29-30 листопада 2013р. (Дніпропетровськ).Частина ІІІ /Наук.ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – 232 с. – С. 34-35.

24. Лучанінова О.П., *Богдаг В. Особливості застосування кейс-методу у ВТНЗ// Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 29-30 листопада 2013р.  (Дніпропетров ськ).Частина ІІІ /Наук.ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. – 232 с. – С. 7-9.

25. Лучанінова О.П., *Станіславська А.. Застосування спеціальних мотиваційних прийомів та методів у процесі навчання студентів// Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 29-30 листопада 2013р.  (Дніпропетров ськ).Частина ІІІ /Наук.ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. – 232 с. – С. 38-40.

26. Лучанінова О.П. Зміна виховної парадигми вищої освіти України на початку ХХІ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.].  Запоріжжя, 2013 фахове. Відправлено до друку

27. Лучанінова О.П. Виховна система  вищого навчального закладу: теоретичний аспект. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.].  Запоріжжя, 2013. фахове. Відправлено до друку

28. Учитель І.Б. Педагогічна взаємодія як ознака педагогічної майстерності// Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 березня 2013 р.). Т. 2. Інститут професійно-технічної освіти  НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич, Г.В. Єльникової. – К. : ІПТО НАПН України, 2013. – 138 с. С. 107-110.

http://www.ipto.kiev.ua/files/konferenziya/2013_1/tom%202_28.03_conference.pdf

29. Учитель І.Б. Гуманізація підготовки педагогів професійного навчання як передумова гуманізації професійної освіти //  Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 11-12 квітня 2013 р.) / за заг. ред. Л.Л. Сушенцевої Інститут ПТО НАПН України. – Кривий Ріг : вид Р.А. Козлов, 2013. – 195 с С. 171-173.

30. Учитель І.Б.Методика формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання засобами спецкурсу/ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31, Том ІV (46): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2013. – 482 с. С. 387-393 фахове

31. Учитель І.Б. Формирование психологичеcкой компетентности будущих педагогов профессионального обучения/  Проблемы современной науки: сборник научных трудов:  выпуск  9. Сборник включен в РИНЦ Ставрополь: «Логос», 2013. – 231с С. 135-141

32. Учитель І.Б. Модель формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія ?5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 39 : збірник наукових праць. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 285 с. С. 232-236. фахове

33. Учитель І.Б. Критерії сформованості педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю// Матеріали  ХVІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції  «Проблеми  та перспективи розвитку науки на початку  третього тисячоліття у країнах СНД» Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – 352 с. С. 197-199. фахове

34. Учитель І.Б. Педагогические условия формирования педагогического майстерства будущих педагогов профессионального обучения /Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» ?4, декабрьISSN2078-7081 Двухлетний импакт-фактор журнала (РИНЦ) – 0,214 Пенза «Социосфера» sociosphera@yandex.ru Прийнята до друку

35. Фоменко І.А. ,*Ганжа М.О., Гришин О.М., Романова Н.С. Застосування знаково-контекстного навчання при підготовці майбутніх інженерів-металургів до професійної діяльності/ Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 29-30 листопада 2013р. (Дніпропетровськ).Частина ІІІ /Наук.ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. – 232 с. – С. 19-23

                                    Вгору: Наукова діяльність