Институт промышленных и бизнес технологий
Украинского государственного университета науки и технологий

СИСТЕМА

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НМетАУ

 Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НМетАУ базується на засадах Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», відповідає основним цілям і завданням Статуту та Концепції стратегічного розвитку НМетАУ, враховує спрямованість основних показників міжнародних і національних рейтингів університетів (Webometrics, ТОП-200 та ін.) та функціонує відповідно до Положення про Систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НМетАУ.

Система базується на принципах:

публічності, який полягає у всебічному висвітлені інформації щодо пропонованих програм, критеріїв відбору для них, кваліфікацій, кількісних та якісних характеристик викладацького складу, процедури навчання, оцінювання тощо  для усіх стейкхолдерів освітнього процесу;

академічної доброчесності, що передбачає дотримання усіма учасниками освітнього процесу норм академічної етики, корпоративних правил та ціннісних орієнтирів, зазначених, зокрема, у Кодексі академічної доброчесності НМетАУ;

-  конкурентності, що реалізується шляхом оцінювання потенціалу та рівня роботи факультетів, інститутів та кафедр НМетАУ з метою стимулювання структурних підрозділів до підвищення якості роботи;

адаптивності, що передбачає можливість динамічних і своєчасних змін навчальних програм, методик і технологій навчання відповідно до світових тенденцій розвитку освіти і науки, а також потреб сучасного ринку праці;

інтегрованості, що передбачає органічне поєднання в освітньому процесі освітньої та наукової складових, а також урахування міждисциплінарних зв’язків у змісті та структурі навчальних програм.

Політика НМетАУ щодо забезпечення якості реалізується шляхом здійснення відповідних заходів та широкого спектру внутрішніх процедур на усіх рівнях академії, а саме: