Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ягольник Максим Вікторович photo

Ягольник Максим Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: Yagolnik@i.ua

Телефон : 38-00, +380667799537, +380979795022, +380563713724

Кімната : 414

Ягольник Максим Вікторович - закінчив Національну металургійну академію України (НМетАУ) у 2002 році за спеціальністю "Металургія чорних металів". Навчався у аспірантурі НМетАУ (2002 - 2005). Асистент кафедри металургії чавуну (2005 - 2006). Кандидат технічних наук (05.16.02 "Металургія чорних металів", 2006). Доцент кафедри металургії чавуну (2006 - тепер. час). Вчений секретар навчально-методичної комісії напряму підготовки 6.050401 "Металургія". Заступник завідувача кафедрою з навчальної та наукової роботи.

Викладає дисципліни: "Металургія чавуну", "Моделювання процесів окускування", "Оптимізація процесів окускування".

Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: покращання властивостей залізорудної сировини для доменної плавки, отримання нових видів залізорудної сировини, використання твердого палива та відходів металургійних виробництв при окускуванні.

Автор 28 науково-методичних праць, у тому числі 11 статей у науково-технічних журналах і збірниках праць.

 

Наукові публікації:

Ковалев Д.А., Ванюкова Н.Д., Ягольник М.В. Исследование факторов разупрочнения железорудных окатышей / Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 1 (36). – Дніпропетровськ. – 2005. – 166 с. (С. 26-32).

Исследование влияния процессов активации твердофазовых реакций на качество продукта и производительность при окусковании железорудных офлюсованных шихт /    А.В. Бабенко, Д.А. Ковалев, Н.Д. Ванюкова, М.В. Ягольник // Сучасні проблеми металургії. Наукові праці. – Том 9. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2006. – С. 53-64.

Ковалев Д.А., Бабенко А.В., Ванюкова Н.Д., Ягольник М.В. Исследование механизма упрочнения железосодержащих окатышей из многокомпонентной шихты при добавках портландцемента // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных работ. – Выпуск 3 (50). – Днепропетровск, 2007. – С. 139-149.

 

 Наукометричні ресурси: Google Scholar