Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

V Міжнародна конференція «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»

Шановні колеги!
Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій,
кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами та Науково-освітній центр «Центр інтелектуально-інноваційного консалтингу»
запрошують Вас взяти участь у роботі
V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»
«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»,
яка відбудеться 23-24 березня 2023 р.

Інформаційні повідомлення


МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
Інститут промислових та бізнес технологій (ІПБТ)
Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ), м. Дніпро
Українська асоціація управління проєктами «УКРНЕТ», м. Київ
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (НДІІВ)
Національної академії правових наук України (НАПрН України), м. Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
Національний технічний університет України «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
університет імені Ігоря Сікорського», м. Київ
Одеський національний морський університет (ОНМУ), м. Одеса
Честоховський політехнічний університет, Польща
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska Rzeczpospolita, Польща;
Вища економіко-гуманітарна школа (WSEH) м. Бєльсько-Бяла, Польща
Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, (WSZOP), Польща
Університет в Мішкольце, Угорщина
Інститут підвищення кваліфікації, Будапешт, Угорщина
Вища школа менеджменту у Варшаві, (WSM), Польща
Astana IT University, Kazakhstan
за підтримки:
Центр Українсько-європейського наукового співробітництва
Видавничий дім «Гельветика»
Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Юридична компанія «ЮРСЕРВІС», м. Дніпро
Шановні колеги!
Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій,
кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами та Науково-освітній центр «Центр інтелектуально-інноваційного консалтингу»
запрошують Вас взяти участь у роботі
V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»
«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»,
яка відбудеться 23-24 березня 2023 р.

Мета конференції – залучення зацікавлених осіб до обговорення та визначення шляхів та методів інформаційного, управлінського, правового, культурного, технічного, технологічного, інжинірингового та документального забезпечення використання результатів науково-дослідних робіт та інноваційних продуктів на підприємствах, в наукових, творчих організаціях та навчальних закладах.
Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, угорська.
Конференція запроваджена МОН України, лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України № 21/08-53 від 19.01.2023 року у розділі ІІІ. Інтернет-конференції за № 6 у переліку.
Науково-тематичні секції конференції:
1. Управління проєктами та програмами.
2. Моделювання в економіці та управлінні проєктами.
3. ІТ-технології в управлінні.
4. Перспективи використання комплаєнсу в умовах промислових підприємств.
5. Креативний менеджмент. 6. Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України. 7. Маркетинг, менеджмент, охорона, захист, експертиза та розпорядження правами інтелектуальної власності в контексті їх використання в інноваційних проєктах. Трансфер технологій.
8. Інформаційне, документальне, патентно-інформаційне забезпечення впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності підприємств, наукових організацій та навчальних закладів.
9. Інтелектуальне підприємництво – каталізатор інноваційного розвитку держави.
Тези доповідей будуть опубліковані у формі електронного збірника матеріалів конференції на сайті Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій в розділі «Наука» та на сайті НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

Форма участі – заочна, дистанційна та безкоштовна


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОЙДАК Ю.С. – голова, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ);
БУШУЄВ С.Д. – співголова, президент Української асоціації управління проєктами «УКРНЕТ», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проєктами Київського Національного університету будівництва та архітектури;
ДОРОШЕНКО О.Ф. – співголова, канд. юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України;
ПЕТРЕНКО В.О. – заступник голови, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами, УДУНТ, модератор конференції (секція 7, 8, 9);
ДОРОЖКО Г.К. – заступник голови, заступник директора НДІІВ НАПрН України, кандидат технічних наук, доцент, модератор конференції (секція 6);
БІЛОЩИЦЬКИЙ А.А. – доктор технічних наук, професор, проректор Astana IT University, Kazakhstan;
БОШИЦЬКИЙ Ю.Л. – кандидат юридичних наук, професор, ректор Київського університету права НАН України;
БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ О.Б. – доктор економічних наук, професор, академік АТН України, академік УАН України, головний науковий співробітник НДІІВ НАПрН України;
ВІХЛЯЄВ М.Ю. – доктор юридичних наук, професор, директор Центру Українсько- європейського наукового співробітництва;
ЕЛЬЖБЕТА КРАВЧИК-НЕЙФАР – доктор, професор, ректор Університету – Вища школа управління охороною праці в Катовіце (Польща);
ЗАВГОРОДНЯ О.О. – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародна економіка і соціально-гуманітарні дисципліни ІПБТ УДУНТ;
ІЛЛЯШЕНКО С.М. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки
Бізнесу та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ», доктор хабілітований,
професор Економіко- гуманітарного університету м. Бєльсько-Бяла, Польща;
КІРІН Р.С. – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України». КОБЄЛЄВА Т.О. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин НТУ «Харківський політехнічний інститут» модератор конференції (секція 4);
КОДИНЕЦЬ А.О. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Київського Національного університету імені Тараса Шевченка;
КОЗЕНКОВ Д.Є. – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування ІПБТ УДУНТ;
КОРОГОД Н.П. – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами ІПБТ УДУНТ;
КОРОТАЄВ В.М. – кандидат юридичних наук, академік УАН, директор Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;
KRYSTYNA SZCZEPANOWSKA-KOZLOWSKA - Prof. Dr. hab. Kierownik katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska Rzeczpospolita (Польща);
КУЗНЕЦОВ Валерій – доктор, професор, Вища школа менеджменту у Варшаві (WSM) (Польща);
ЛАПКІНА І.О. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри управління логістичними системами і проєктами Одеського національного морського університету;
ЛИТВИН С.Й. – директор інституту підвищення кваліфікації, м. Будапешт (Угорщина);
МАМЕШИН В.С. – кандидат технічних наук, доцент кафедри металургії чавуну і сталі ІПБТ УДУНТ
МАРІАН ШАМОШИ ВЕРЕШ – доктор, професор, декан економічного факультету, директор інституту менеджменту університету в Мішкольце (Угорщина);
МАРЧІН КНАПІНСКІ – доктор, професор, декан факультету Честоховського політехнічного університету (Польща);
МОЛОКАНОВА В.М. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; модератор конференції (секції 1, 2, 3);
ОРЛЮК О.П. – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України; директор Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ);
ПЕРЕРВА П.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин НТУ «Харківський політехнічний інститут», професор університету в Мішкольце (Угорщина); модератор конференції (секція 4);
РОМАШКО А.С. – кандидат технічних наук, доцент НТУ України «КПІ імені Ігоря Сікорського».
САВЧУК Л.М. – кандидат економічних наук, професор, декан факультету прикладних комп’ютерних технологій ІПБТ УДУНТ;
СЕЛЕГЕЙ А.М. – доктор технічних наук, доцент кафедри прикладної механіки ІПБТ УДУНТ
ФОНАРЬОВА Т.А. – кандидат економічних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами ІПБТ УДУНТ, модератор конференції (секція 5).
ХАРЧЕНКО В.Б. - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Харьківського національного університету внутрішніх справ;
ЧЕРНОВ С.К. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління
проєктами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв;
ЧУМАЧЕНКО І.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління
проєктами у міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарств ім. О.М.Бекетова;
ЮРЧИШИН О.Я. – кандидат технічних наук, доцент, директор Департаменту інновацій та трансферу технологій НТУ України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

Умови участі у конференції
Для участі в роботі конференції необхідно до 15 березня 2023 р. надіслати на електронну пошту: petrenko_v@email.ua матеріали до секцій 1,2,3,4,5,7,8,9; на електронну пошту: dorozhko.grig@gmail.com матеріали до секції 6.
1) заявку на участь у конференції (назва файлу Прізвище_заявка_конференція);
2) текст тез доповіді (назва файлу Прізвище_ тези_конференція).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Тематика повинна відповідати одному з наукових напрямів роботи конференції.

2. Обсяг тез - до 5 повних стор., текст набраний у редакторі Word, 14 кеглем (рисунки таблиці – 12-10 кеглем), гарнітура Times New Roman, розширення .doc або .rtf; міжрядковий інтервал – 1,5; поля з усіх боків – 20 мм; абзац – 1,2 см, формат сторінки А4. Сторінки тез не нумеруються, колонтитули не виставляються.

3. Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує та не рецензує.

Приклад оформлення тез УДК ____

ІННОВАЦІЇ – АКСЕЛЕРАТОР ІНТЕГРАЦІЇ І РОЗВИКУ
В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ
С.К.Чернов

д.т.н., професор, зав. кафедри управління проєктами Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)
Текст тез… Література
Перелік літератури (до 5 джерел) оформлюється з дотриманням правил Держстандарту, з нумерацією за мірою посилання на джерело.

З А Я В К А на участь у роботі конференції

Прізвище, ім’я та по батькові__________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада ________________________
Організація (установа) _______________________________________
Телефони, е-mail ____________________________________________
Секція_____________________________________________________
Тема доповіді_______________________________________________
УВАГА!!! В період підготовки та проведення конференції буде діяти віртуальний інформаційний інтернет-міст КИЇВ – ДНІПРО у складі двох центрів:
ЦЕНТР 1 – КИЇВ: Контактна особа – Дорожко Григорій Костянтинович, (секції 6)
е-mail: dorozhko.grig@gmail.com моб.тел. 067- 621–88-56;
ЦЕНТР 2 – ДНІПРО: Контактна особа - Петренко Віталій Олександрович, (секції 1,2,3,4,5,7,8,9); е-mail: petrenko_v@email.ua моб. тел. 067-710-38-19;
Учасники конференції мають можливість подати свої пропозиції в проєкт рішення конференції.

Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами