UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Новини | Пошук


Шановні колеги! Кафедра інтелектуальної власності та управління проектами запрошує Вас взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»,

 яка відбудеться 17 - 18 березня 2021 р.

 

Мета конференції – залучення зацікавлених осіб  до обговорення та визначення шляхів та методів управлінського, культурного, технічного, технологічного, інжинірингового та документального забезпечення використання результатів науково-дослідних робіт та інноваційних продуктів на підприємствах, в наукових,  творчих організаціях та навчальних закладах.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, угорська, російська.

Форма участі – дистанційна та безкоштовна

 

Інформаційні повідомлення 12.02.2021


МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Національна металургійна академія України (НМетАУ), м. Дніпро

Українська асоціація управління проєктами «УКРНЕТ», м. Київ

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (НДІІВ)

Національної академії правових наук України (НАПрН України), м. Київ

Astana IT University, Kazakhstan

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Національний технічний університет України «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний

університет імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Національний технічний університет України «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Придніпровська академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Честоховський політехнічний університет, Польща

Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща

за підтримки:

Університет в Мішкольце, Угорщина

Юридична компанія «ЮРСЕРВІС», м. Дніпро 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

III  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»,

 яка відбудеться 17 - 18 березня 2021 р.

 

Мета конференції – залучення зацікавлених осіб  до обговорення та визначення шляхів та методів управлінського, культурного, технічного, технологічного, інжинірингового та документального забезпечення використання результатів науково-дослідних робіт та інноваційних продуктів на підприємствах, в наукових,  творчих організаціях та навчальних закладах.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, угорська, російська.

Конференція запроваджена МОН України, лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України № 22.1/10-37 від 13.01.2021 року за № 999 у переліку.

 

Науково-тематичні  секції  конференції:

  1. Теорія та практика розвитку управління проєктами та програмами  в умовах кризової економіки. Діджиталізація.
  2. Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності.
  3. Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів.
  4. Охорона, захист та розпорядження правами інтелектуальної власності в контексті їх використання в інноваційних  проєктах.

5. Інформаційне, документальне, патентно-інформаційне забезпечення впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності підприємств, наукових організацій та навчальних закладів. 

6. Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки.

         7. Проблеми алгоритмізації процесів ефективного використання результатів наукових досліджень та об’єктів права інтелектуальної власності.

Тези доповідей будуть опубліковані для обговорення 17 березня 2021 року в формі електронного збірника матеріалів конференції на сайті Національної металургійної академії України в розділі «Наука» та на сайті НДІ інтелектуальної власності НАПрН України..

Форма участі – дистанційна та безкоштовна

 

ОРГКОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ

ВЕЛИЧКО О.Г. – голова, доктор технічних наук, член-кор. НАН України, професор, ректор Національної металургійної академії України (НМетАУ);

БУШУЄВ С.Д. – співголова,  президент Української асоціації управління проєктами «УКРНЕТ», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою управління проєктами Київського Національного університету будівництва та архітектури;  

ДОРОШЕНКО О.Ф. – співголова, канд. юридичних наук, в.о. директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України;

БІЛОЩИЦЬКИЙ А.А. – доктор технічних наук, професор, проректор Astana IT University, Kazakhstan;

ПРОЙДАК Ю.С. – заступник голови, доктор технічник наук, професор,  проректор з наукової роботи НМетАУ;

ОРЛЮК О.П. –  доктор юридичних наук, професор, академік  Національної академії правових наук України, директор Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ О.Б. – доктор екон. наук, професор, академік АТН України, академік УАН України, головний науковий співробітник НДІІВ НАПрН України;

КОДИНЕЦЬ А.О. – доктор, юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності Київського Національного університету імені Тараса Шевченка;

ДОКТОР ЕЛЬЖБЕТА КРАВЧИК-НЕЙФАР – ректор Університету – Вища школа управління охороною праці в Катовіце (Польща);

МАРЧІН КНАПІНСКІ – доктор, професор, декан факультету Честоховського політехнічного університету (Польща);

ДОКТОР МАРІАН ШАМОШИ ВЕРЕШ – декан економічного факультету, директор інституту менеджменту університету в Мішкольце (Угорщина):

ПЕРЕРВА П.Г. – доктор. економ. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ «Харківський політехнічний інститут», професор університету в Мішкольце (Угорщина);

ГОГУНСЬКИЙ В.Д. – доктор техн. наук, професор, зав. кафедри управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету;

ЧУМАЧЕНКО І.В. – доктор техн. наук, професор, зав. кафедрою управління проєктами у міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарств ім. О.М.Бекетова;

ЧЕРНОВ С.К. – доктор техн. наук, професор, зав. кафедрою управління проєктами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;

ХАРЧЕНКО В.Б.- доктор юридич. наук,професор завідувач кафедри кримінального права та кримінології Харьківського національного університету внутрішнніх справ.

КОРОГОД Н.П. – канд. пед.. наук, професор, зав. кафедрою інтелектуальної власності та управління проєктами НМетАУ;

САВЧУК Л.М. – канд. економ. наук, професор, декан факультету комп’ютерних систем, енергетики і автоматизації НМетАУ;

ДОРОЖКО Г.К. – модератор конференції (секція 2,6), канд..техн. наук, доцент, ст. наук. співробітник НДІІВ НАПрН України;

РОМАШКО А.С. – канд. техн. наук, доцент  НТУ України «КПІ імені І.  Сікорського».

ХОМЕНКО В.Л. – канд. техн. наук, доцент НТУ України «Дніпровська політехніка»

МОЛОКАНОВА В.М. – модератор конференції (секція 1), доктор техн. наук, професор кафедри менеджменту та управління проєктами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

ПЕТРЕНКО В.О. – модератор конференції (секція 3,4,5,7), доктор техн. наук, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами НМетАУ;

Умови участі у конференції

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 березня 2021 р. надіслати на електронну пошту: petrenko_v@email.ua матеріали до секцій 1,3,4,5,7 а до секції 2,6 надсилати на електронну пошту: dorozhko.grig@gmail.com

1) заявку на участь у конференції (назва файлу Прізвище_заявка_конференція);

2) текст тез доповіді (назва файлу Прізвище_ тези_конференція).

Вимоги до оформлення  тез доповідей:

1. Тематика  повинна відповідати   одному  з наукових напрямів роботи конференції.

2. Обсяг тез  -  до 5 повних стор., текст набраний у редакторі Word, 14 кеглем (рисунки таблиці – 12-10 кеглем), гарнітура Times New Roman, розширення .doc або .rtf;  міжрядковий інтервал – 1,5; поля з усіх боків – 20 мм; абзац – 1,2 см, формат сторінки А4. Сторінки тез не нумеруються, колонтитули не виставляються.

3. Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує та  не рецензує.

Приклад оформлення тез

УДК ____

 

ИННОВАЦИИ – АКСЕЛЕРАТОР ИНТЕГРАЦИИ И РАЗВИТИЯ

В ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С.К.Чернов

д.т.н., профессор, зав. кафедрой управления проектами Национального

университета кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев)

Текст тез…

Література

Перелік літератури (до 5 джерел) оформлюється з дотриманням правил Держстандарту, з нумерацією за мірою посилання на джерело.

 

З А Я В К А на участь у роботі конференції

Прізвище, ім’я та по батькові__________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада ________________________

Організація (установа) _______________________________________

Телефони, е-mail ____________________________________________

Секція_____________________________________________________

Тема доповіді_______________________________________________

 

УВАГА!!! В період підготовки та проведення конференції буде діяти віртуальний інформаційний інтернет-міст КИЇВ – ДНІПРО у складі двох центрів:

 

ЦЕНТР 1 – КИЇВ: Контактна особа – Дорожко Григорій Костянтинович,

е-mail: dorozhko.grig@gmail.com  моб.тел. 067- 621–88-56;

 

ЦЕНТР 2 – ДНІПРО: Контактна особа  -  Петренко Віталій Олександрович,

е-mail: petrenko_v@email.ua   моб. тел. 067-710-38-19;

Кафедра інтелектуальної власності та управління проектами


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua