Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Лучанінова Ольга Петрівна photo

Лучанінова Ольга Петрівна

доктор педагогічних наук

Контакти:

E-mail: vipalu@ukr.net

Телефон : 31-15

Кімната : 265

Доктор педагогічних наук, професор кафедри інженерної педагогіки.

Сфера наукових інтересів - моральна педагогіка, інноваційнй форми виховання у навчально-виховному процесі.

Має близько 190 публікацій наукового та методичного характеру.

Публікації на scholar.google.com.ua

СПИСОК

наукових  та навчально-методичних праць

Лучанінової Ольги Петрівни

 

 

2017-2018     2017-2018

2017-2018

2017-2018           2017-2018

 

 

 

ПІСЛЯ ЗАХИСТУ

 

ПІСЛЯ ЗАХИСТУ

 

 

111

Методика оновлення виховної системи технічного ВНЗ

 

Фах зб. Коперн

Вже з 1.09.17 наступ

Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 2 (77). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 300  с. – С. 168-178.

 

 

112

Моральні орієнтири виховної системи ВНЗ як запорука духовної безпеки студентів

м/н конф, фах зб.

Коперн

 

Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 3 (78). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 376  с. – С. 149-159.

 

 

113

формування професійних знань студентів засобами інтерактивних методів навчання

2017-18

Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – 219 с. 102-104

Курант А., магістр

 

114

формування професійних знань у майбутніх фахівців засобами професійної комунікації

2017-18

Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – 219 с. С. 104-106

Олійник А., магістр

 

115

Особливості виховання професіонала і особистості у вищому технічному навчальному закладі.

2017-18

Мистецтво виховання людини: колективна монографія. – К.: Педагогічна думка, 2017. 303 с. С. 155-184.

30 с.

 

116

Управління виховною системою закладу вищої освіти як процес взаємодії системи й особистості в забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх фахівців

2018

Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія/ за заг. редакціею Л.Л. Сушенцевої, Л.М. Петренко, Н.В. Житник.- Павлоград: ІМА- прес, 2018.- 272 с.

. С. 24 – 48.

20 с.

 

117

Професійна підготовка майбутніх фахівців на засадах компетентнісного підходу

2018

тези

Професійна компетентність юриста: перспективні на-прями та тенденції формування: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 березня 2018 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2018. – 209 с. C.94-99

 

 

118

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 015.12 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень)

2018

/Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 19 с.

 

 

119

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 015.12 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень)

2018

Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 30 с.

 

 

120

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічні комунікації» для студентів  спеціальності 015.12 –

Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень)

2018

Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 25 с.

 

 

121

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічні технології у вищій школі» для студентів спеціальності 015.12 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень)

2018

Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 45 с.

 

 

122

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка» для студентів спеціальності 035.04 – Філологія (бакалаврський рівень)

2018

Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 21 с.

 

 

 

 

2018-2019

2018-2019

2018-2019

 

 

 

2018-2019

2018-2019

2018-2019

 

 

123

Оновлення виховної системи закладу вищої технічної освіти: структурно-семантичний аналіз базових понять

 

2018

Фах зб. Коперн

ISSN 2220-6310

Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 1 (82). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 260 с. С.140-153

 

 

124

Освітньо-виховний простір закладу вищої освіти як фактор духовної безпеки студентської молоді

 

2018

Фах зб. Коперн

ISSN 2220-6310

Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 2 (83). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 276 с.              С 86-97

 

 

 

 

Нові аспекти психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця – ічар-менеджера з професійної освіти

2018

Фах зб. Коперн

 

ISSN 2220-6310

Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 4 (85). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 260 с.              С 145-159

 

 

125

Роль мотивації у процесі формування фахових умнь студентів

 

2018

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. – 163 с. С.84-86

соколова

 

126

Інклюзивна освіта: психолого-педагогічні умови адаптації студентів з вадами слуху та зору до навчання

 

2018

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. – 163 с. С.67-69

величко

 

127

Модель випускника як продукт освітньо-виховної системи закладу вищої освіти

 

2018

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. – 163 с. С.72-74

каленчук

 

128

Формування аналітично-інформаційної компетентності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки

DOI 10.31110/2413-1571-2019-019-1-018

ORCID: 0000-0001-8336-9273

 

2019 Фах зб. Коперн

ISSN 2413-1571 (Print)

Коперн

 

Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1 (19) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. - 217 с. С. 116-121.

 

 

129

Аналітично-інформаційна компетентність як складова фахової підготовки  майбутніх педагогів

DOI: 10.15587/2313-8416.2016.64818

 

2019

скопус

 

Кузнецова

 

130

Поліфонія культурних смислів життя сучасної людини: місце культурних цінностей в системі  «Я-особистість»

 

Фах зб. Коперн

ISSN 2220-6310

Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 2 (89). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 260 с.              С 145-159

 

 

131

Застосування ік-технологій в освітньому середовищі закладів вищої освіти як вимога часу

Тези

Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя[збірник матеріалів Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (Київ-Харків, 26–28 березня 2019 р.) упор.-укл. М.Л. Ростока; за заг. ред.. : М.Л. Ростока, Т.С. Бондаренко та iн.].  Кропивницький : Вид-во Льотної академії Національного авіаційного ун-ту, Вип. 1. 2019. C.78-80.

 

Ісаєва

132

Адаптація сучасного закладу вищої освіти як соціально-педагогічної системи в умовах сталого розвитку

 

Тези

Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя[збірник матеріалів Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (Київ-Харків, 26–28 березня 2019 р.) упор.-укл. М.Л. Ростока; за заг. ред.. : М.Л. Ростока, Т.С. Бондаренко та iн.].  Кропивницький : Вид-во Льотної академії Національного авіаційного ун-ту, Вип. 1. 2019. C.133-136.

 

 

133

Особливості професійної освіти дорослих у сучасних умовах розвитку суспільства

 

Тези

Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя[збірник матеріалів Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (Київ-Харків, 26–28 березня 2019 р.) упор.-укл. М.Л. Ростока; за заг. ред.. : М.Л. Ростока, Т.С. Бондаренко та iн.].  Кропивницький : Вид-во Льотної академії Національного авіаційного ун-ту, Вип. 1. 2019. С.181-183

 

Острікова

134

Науково-дослідна діяльність закладу вищої освіти як складова професійної підготовки здобувачів вищої освіти

 

 

Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя[збірник матеріалів Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (Київ-Харків, 26–28 березня 2019 р.) упор.-укл. М.Л. Ростока; за заг. ред.. : М.Л. Ростока, Т.С. Бондаренко та iн.].  Кропивницький : Вид-во Льотної академії Національного авіаційного ун-ту, Вип. 1. 2019. C.76-78

 

Дишлевич

135

Трансфер технологій через академічну мобільність учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти

 

Тези для Корогод

Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових

досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 березня 2019 р.). – НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, Київ: Інтерсервіс, 2019. – Том 1. 243 с.; Том 2.194 с. С.204-206

 

 

136

the concept of the pedagogical system of the higher  tecnhical educational establishment: essential characteristics of its components and pedagogical diagnostics

 

тези

Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019 р.): матеріали / упорядники А.О. Плахтій, К.В. Соколова, О.О. Щетинникова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 332 с. С.293-295

 

 

137

Заклади вищої освіти України ХХІ століття: виклики часу, проблеми, перспективи

 

Тези

Презентаційний меседж з нових підходів до візуалізації освітнього процесу: збірник матеріалів науково-практичної конференції (Дніпро, 9 квітня 2019 року). – Дніпро: Дніпровський індустріально-педагогічний технікум, 2019. – 53 с. С. 25-28

 

 

138

Вплив євроінтеграційних процесів на якість підготовки професійно мобільного фахівця

 

 

 «Формування професійно мобільного фахівця: Європейський вимір» / Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Дніпро, 25 квітня 2019 року/ Міністерство внутрішніх справ. Дніпровський університет внутрішніх справ України: за ред. Л.Л. Сушенцевої, Т.С Сулими та ін..- Дніпро: Видавництво «Літограф», 284 c.  С. 24-28

 

 

139

Розвиток комунікативної компетентності студентів засобами групової роботи 

 

 

Матеріали ХУ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – 158 с. С.45-47.

 

дишлевич

140

Інноваційна спрямованість підготовки студентів, майбутніх педагогів, засобами інноваційної лекції

 

 

Матеріали ХУ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – 158 с. С.61-63

 

острікова

141

Формування лідерських якостей майбутніх фахівців засобами тім-білдінгу

 

 

Матеріали ХУ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – 158 с. С.58-60

 

Романенко

 

2019-2020   2019-2020

2019-2020

2019-2020     2019-2020

 

 

142

Development of communicative competence of future specialists by means of group work

Скопус

Подано до друку

 

 

143

Development of entrepreneurial competition of future professionals in vocational education by means of communicative management

Скопус

Подано до друку

 

 

144

Stem-освіта в Україні: нові підходи, можливості та проблеми stem-навчання

Тези

 

Подано до друку

 

 

145

 Методика професійного навчання

Навч. посіб.

Методика професійного навчання. Частина 1: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 100 с.

 

 

146

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика професійного навчання» для студентів спеціальності 015.12 – Професійна освіта (металургія) (бакалаврський рівень)  

 

/Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 51 с.

 

 

147

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методологія та методи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 015.12 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень)

 

/Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 30 с.

 

 

148

Фундаментальні та прикладні педагогічні дослідження в умовах вітчизняного ринку та європейських викликів

 

Подано до друку

 

 

 

Д-р. пед. наук                                                                              О.П. Лучанінова

Список завіряю:

Завідувач кафедри, д.філос. наук, проф.                                    В.І. Палагута                                                         

Вчений секретар Вченої ради НМетАУ                                    О.Ю. Потап