UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Кузнецов Олександр Анатолійович photo

Кузнецов Олександр Анатолійович

Завідувач кафедри

кандидат історичних наук, доцент

Контакти:

E-mail: kalan21@ukr.net

Телефон : (0562) 47-18-87

Кімната : А-310

Працює в НМетАУ з 2009 р Автор понад 120 наукових праць і методичних розробок.

У сферу наукових інтересів входять проблеми всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії політичних і економічних вчень, проблеми світової культури, питання аграрної історії.

Посилання на наукометричний ресурси: Google Scholar

 

Основні наукові праці:

1. Українське село в умовах переходу до ринкових відносин. //Аграрний вісник  Причорномор’я. Збірник наукових праць. – Випуск №3. – Ч.1-6. – Одеса, 1999. //Аграрний вісник  Причорномор’я. Збірник наукових праць. – Випуск №3. – Ч.1-6. – Одеса, 1999.

2. Демографічна ситуація в українському селі у 70-і – першій половині 80-х років ХХ ст. Український селянин. Збірник наукових праць. За ред. С.В. Кульчицького, А.Г.Морозава. Чер-каси: Черкаський нац. універ. ім. Б. Хмельницького 2004. – Вип.8. Матеріали V Всеукраїнського симпозіума з проблем аграрної історії. 

3. Соціальна сфера села в умовах переходу до ринкових відносин. Вісник ДДАУ. 2001. - № 1.

4. Українське село: проблеми соціальних змін (70-і – перша половина 80-х рр. ХХ століття). Історіографія питання. //Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали четвертих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.Пойди. Дніпропетровськ, 2003.

5. Українське село: етносоціальні процеси у 70 – 80-і рр. ХХ ст. Історіографія проблеми. - Запоріжжя, 2005.

6. Аграрне питання в роки першої російської революції. Історіографія проблеми. - Проблеми політичної історії України. Збірник наукових праць. – Дніпропет-ровськ,  2006.

7. Розвиток інституту у повоєнні десятиліття. /В книзі Дніпропетровський державний аграрній університет  /Голова редколегії В. І. Шемавньов. – Вид. 3-те, доп. і перероб. Дніпропетровськ ТОВ “ЕНЕМ”, 2007.

8. Етнонаціональні процеси в українському селі у 70 – 90-ті роки ХХ століття. Історіографія проблеми. - Проблеми політич-ної історії України: Зб. наук. пр. /Ред. кол.: О. Б.Шляхов (відп. ред.) та ін.  Дніпропетровськ:  Д НУ, 2008. – Вип. 3.

9. “Дике поле” і проблеми етноісторичних процесів пониззя Дніпра (друга половина ХІІІ - ХV століття). - Дніпропетровщина – регіон лідер //Матеріали VII науково-практичної конференції, 4 квітня 2013 р. ДВНЗ “Придніпровський енергобудівний технікум”, - Дніпропетровськ, 2013.

10. Соцільна економіка у працях М.Д .Кондратьєва. - //Економічний Вісник Національного гірничого університету. Науковий журнал №3 (55). – 2016. Внесений у міжнародну науко-метричну базу Index Copernicus).

11. Соціально-економічний розвиток українського села. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2016 р. – Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2016. (Збірник розміщений в системі РИНЦ).

12. СУЧАСНА СВІТОВА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ //Матеріали ІІ Міжнародної конференції Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» Гельсінкі. Фінляндія. -  2018

13. АГРАРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ НА РУБЕЖІ ХХ - ХХІ СТОЛІТТЯ // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» м. Штутгарт, Німеччина | 28 грудня 2018 р.

14. ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ У 60-х - початку 90 років ХХ століття // The 10th International conference ―Science and society‖ (March 15, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 471 p. – С.131-142

15. Словник категорій, термінів, понять з політології та політичної історії. Політика та історія. Ч.І-ІV. - Дніпро: Н


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини