UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Спеціалізація "Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами",
спеціальность: 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кваліфікації

бакалавр, спеціаліст, магістр

Навики

Бакалавр повинен:

- мати ґрунтовні знання із дисциплін природничо-наукової підготовки;

- знати основні засади безпеки життєдіяльності;

- знати будову, принцип дії, методи розрахунків та вибору енергетичного обладнання і засобів автоматики;

- знати основи комп'ютерно-інтегрованих технологій та їх програмне забезпечення;

- знати основи електроніки і мікросхемотехніки, принципи роботи електронних пристроїв;

- досконало володіти мікропроцесорною технікою та персональними ЕОМ;

- знати методи конструювання адаптивних та оптимальних регуляторів об'єктів металургійного виробництва;

- знати методи проектування автоматизованих систем управління технологічними процесами та виробництвами;

- мати знання з основ охорони праці;

- володіти основами знань з економіки, підприємництва, маркетингу та менеджменту.

Спеціаліст повинен:

- аналізувати історичні та соціально-економічні явища, процеси і проблеми в суспільстві, усвідомлювати місце та роль у цьому своєї професійної діяльності;

- діалектично мислити, аргументовано і конкретно відстоювати свою точку зору;

- мати високу загальну культуру та навички спілкування;

- здобути належну підготовку із загальноінженерних, спеціальних дисциплін і дисциплін спеціалізацій;

- ефективно застосовувати в практичній діяльності одержані знання та систематично їх поповнювати;

- кваліфіковано формулювати та вирішувати інженерні завдання з проектування, монтажу, налагоджування й експлуатації енергетичного обладнання і засобів автоматики;

- володіти методикою моделювання технологічних процесів та ідентифікації об'єктів автоматизації металургійного виробництва;

- обґрунтовувати та аналізувати прийняті інженерні рішення з автоматизації технологічних процесів;

- володіти методикою аналітичних та експериментальних досліджень за фахом;

- знати сучасну обчислювальну техніку, засоби телекомунікацій, використовувати комп'ютерно-інтегровані технології для вирішення задач автоматизації;

- володіти основами менеджменту, маркетингу та інжинірингу в металургійній галузі.

Для вирішення професійних задач магістр повинен бути підготовлений:

- до участі у всіх фазах дослідження, розробки, проектування, впровадження та експлуатації комп'ютерно-інтегрованих систем управління;

- до участі у розробці всіх видів документації на технічні і програмні засоби КІСУ;

- до збору, обробки та систематизації науково-технічної інформації за напрямом професійної діяльності при використанні сучасних інформаційних технологій;

- до вивчення спеціальної літератури, аналізу досягнень вітчизняної та світової науки і техніки у галузі професійної діяльності;

- до взаємодії з спеціалістами суміжного профілю при розробці математичного, інформаційного, програмного та технічного забезпечень КІСУ;

- до роботи у науковому або виробничому колективі з використанням методів управління та організації роботи такого колективу;

- до переоцінки накопиченого досвіду за рахунок нових знань та аналізу своїх можливостей в умовах розвитку науки і техніки та соціальних змін;

- до зміни виду й характеру своєї професійної діяльності, до роботи над комплексними проектами.

Для вирішення професійних задач магістр повинен знати:

- постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з проектування і експлуатації засобів та систем комп'ютерно-інтегрованого управління;

- технологію проектування і експлуатації засобів і систем комп'ютерно-інтегрованого управління;

- принципи організації і архітектуру КІСУ;

- технологію розробки алгоритмічного й програмного забезпечення КІСУ;

- перспективи і тенденції розвитку інформаційних технологій управління;

- порядок, методи і засоби захисту інтелектуальної власності;

- технічні характеристики вітчизняних і закордонних програмно-технічних комплексів, технічних і програмних засобів КІСУ;

- методи аналізу експлуатаційних характеристик засобів і систем комп'ютерно-інтегрованого управління;

- основні вимоги до організації праці при проектуванні КІСУ, методи і засоби управління проектами;

- діючі стандарти та норми, методи і засоби підготовки технічної та робочої документацій;

- правила сертифікації програмних, технічних і програмно-технічних комплексів;

- економіко-організаційні і правові засади організації праці, виробництва і наукових досліджень;

- основи трудового законодавства;

- правила і норми охорони праці.

Для вирішення професійних задач магістр повинен вміти:

- проводити системний аналіз технічних систем, технологічних процесів та виробництв;

- організовувати свою працю на наукових засадах з використанням сучасних інформаційних технологій;

- створювати і застосовувати математичні моделі для побудови і вдосконалення КІСУ;

- застосовувати типові та розробляти спеціальні програмні засоби, для вирішення наукових, проектних та технологічних задач автоматизації і комп'ютерно-інтегрованого управління;

- використовувати сучасні інформаційні і мультімедійні технології при створенні КІСУ;

- аналізувати і підвищувати якість функціонування КІСУ;

- формулювати та розв'язувати задачі, що виникають під час проектування, впровадження та експлуатації і потребують поглиблених професійних знань;

- вибирати методи дослідження і проектування систем управління, та модифікувати їх у разі необхідності;

- обробляти отримані результати досліджень та аналізувати їх шляхом порівняння з результатами інших дослідників;

- розраховувати економічну ефективність проектно-конструкторських рішень, що впроваджуються при автоматизації і комп'ютерно-інтегрованому управлінні;

- виконувати бібліографічну роботу з використанням сучасних інформаційних технологій;

- представляти підсумок виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, які оформлені у відповідності до існуючих вимог з використанням сучасних засобів редагування та друку;

- здійснювати заходи з попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

Магістр з напряму автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології може займати безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу такі посади:

- асистент вищого навчального закладу;

- інженер-дослідник вищого навчального закладу;

- інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;

- інженер з комп'ютерних систем;

- інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;

- інженер з застосування комп'ютерів;

- інженер-програміст;

- інженер з налагодження й випробувань.

Опис

Робочий навчальний план укладено на базі освітньо-професійної програми базової вищої освіти за напрямом підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та освітньо-професійних програм підготовки фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та "Магістр" зі спеціальності 7.092501 - "Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами".

Нормативна частина циклу дисциплін підготовки бакалавра розподілена на:

- цикл соціально-економічних дисциплін - 1728 годин (48 кредитів);

- цикл природничо-наукових дисциплін - 2196 годин (61 кредит);

- цикл професійно-практичних дисциплін - 3420 годин (95 кредитів).

До вибіркових частини віднесені

- цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ - 648 годин (18 кредитів);

- цикл дисциплін самостійного вибору студента - 648 годин (18 кредитів).

Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра становить 8640 годин (240 кредитів).

Робочим навчальним планом передбачено виконання курсових робіт та проектів, проходження навчальних і виробничих практик.

Державна атестація бакалаврів передбачає складання державного іспиту.

Державна атестація спеціалістів передбачає виконання і захист дипломного проекту (роботи).

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Нормативні дисципліни (Обсяг в кредитах ECTS/годинах)

1. Цикл соціально-економічних дисциплін

1.1. Історія України - 3/108

1.2. Українська мова за професійним спрямуванням - 2/72

1.3. Культурологія - 2/72

1.4. Філософія - 6/216

1.5. Психологія - 2/72

1.6. Іноземна мова за професійним спрямуванням - 12/432

1.7. Економічна теорія - 4/144

1.8. Політологія - 3/108

1.9. Правознавство - 3/108

1.10. Соціологія - 3/108

1.11. Фізична культура - 8/288

2. Цикл природничо-наукових дисциплін

2.1 Вища математика - 21/756

2.2 Теорія ймовірностей та випадкові процеси - 4/144

2.3 Числові методи і моделювання на ЕОМ - 5/180

2.4 Фізика - 9/324

2.5 Хімія - 3/108

2.6 Комп'ютерна техніка і організація обчислювальних робіт - 5/180

2.7 Алгоритмізація і програмування - 5/180

2.8 Інженерна графіка - 3/108

2.9 Теоретична механіка - 4/144

2.10 Основи екології - 2/72

3. Цикл професійно-практичних дисциплін

3.1 Безпека життєдіяльності - 2/72

2.3 Основи охорони праці - 2/72

3.3 Прикладна механіка та основи конструювання - 4/144

3.4 Електротехніка та електромеханіка - 7/252

3.5 Електроніка та мікросхемотехніка - 6/216

3.6 Мікропроцесорна техніка - 6/216

3.7 Теорія автоматичного керування - 13/468

3.8 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади - 8/288

3.9 Технічні засоби автоматизації - 4/144

3.10 Гідрогазодинаміка - 4/144

3.11 Термодинаміка і теплотехніка - 4/144

3.12 Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації - 6/216

3.13 Основи комп'ютерно-інтегрованого управління - 5/180

3.14 Системний аналіз складних систем управління - 3/108

3.15 Основи проектування систем автоматизації - 4/144

3.16 Основи САПР - 3/108

3.17 Автоматизація бізнес-процесів - 3/108

3.18 Автоматизація технологічних процесів - 5/180

3.19. Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації - 6/216

Вибіркові дисципліни

4. Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

4.1. Вступ до вищої освіти - 1/36

4.2. Системи управління електроприводами - 5/180

4.3. Програмування мікроконтролерів - 8/288

4.4. Економіка підприємства - 2/72

4.5. Науково-дослідна робота студента - 2/72

5. Цикл дисциплін самостійного вибору студента

Варіант 1. Програмування інформаційних систем

5.1. Об'єктно-орієнтоване програмування (VB) - 12/432

5.2. Системи управління базами даних - 6/216

Варіант 2. Програмування систем реального часу

5.1. Об'єктно-орієнтоване програмування (C++) - 10/360

5.2. Програмування систем реального часу - 8/288


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2018 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Наукова діяльність

Історія

Навчально-методичні видання

Акредитація

Освітнi програми