Український державний університет науки і технологій
Інститут промислових і бізнес технологій

Освітньо-професійна програма "Переклад з англійської мови",
спеціальность: 035 - Філологія (германські мови та літератури, переклад включно)

Кваліфікації

бакалавр філології, перекладач з англійської мови

Навики

Загальні та фахові  компетентності

Завдяки студентоцентрованому, проблемно-орієнтованому навчанню  та ініціативному самонавчанню здобувачі вищої освіти опановують необхідні для успішної професійної діяльності загальні та фахові  компетентності. До  загальних компетентностей зокрема відносяться: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства у сфері своєї професійної діяльності, бути критичним і самокритичним, учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями,  уміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, працювати в команді та автономно, застосовувати свої знання у практичних ситуаціях, використовувати інформаційні і комунікаційні технології, проводити наукові дослідження у сфері своєї діяльності.

До фахових компетентностей відносяться: усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ, здатність використовувати в професійній діяльності технічного перекладача знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні, теорію та історію англійської та німецької мов, аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов, пристосовувати свою мовленнєву поведінку до соціально-культурних особливостей країни, з представниками якої ведеться діалог,  вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та другу німецьку мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для здійснення технічного та інших видів перекладу і розв’язання різнотипних комунікативних завдань у різних сферах життя, здійснювати галузевий переклад зокрема у сфері металургії, машинобудування, економіки підприємств та менеджменту, вільно оперувати спеціальною термінологією, використовувати основні види програмного забезпечення: текстові редактори, навчальні програми, програми статистичної обробки інформації тощо.

Опис

Профіль програми

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за Освітньо-професійною програмою «Переклад з англійської мови» за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, галузь знань 03 «Гуманітарні науки», Ступінь вищої освіти – бакалавр, кваліфікація: Філолог, перекладач з англійської мови.

Мета Освітньо-професійної програми

Метою Програми є підготовка фахівців з перекладу технічної літератури з англійської мови та другої німецької мови на українську.

Цілі навчання за Програмою

Цілі навчання – підготовка фахівців з галузевого перекладу зокрема у сфері металургії, машинобудування, економіки підприємств та менеджменту відповідно до запитів ринку праці Придніпровського промислового регіону, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, здійснювати переклад  письмових та усних текстів різних жанрів і стилів  і організовувати успішну комунікацію англійською, німецькою та українською мовами.

Здобувач вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія за результатами навчання повинен бути здатним розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі технічного перекладу в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні та фахові  компетентності

Завдяки студентоцентрованому, проблемно-орієнтованому навчанню  та ініціативному самонавчанню здобувачі вищої освіти опановують необхідні для успішної професійної діяльності загальні та фахові  компетентності. До  загальних компетентностей зокрема відносяться: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства у сфері своєї професійної діяльності, бути критичним і самокритичним, учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями,  уміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, працювати в команді та автономно, застосовувати свої знання у практичних ситуаціях, використовувати інформаційні і комунікаційні технології, проводити наукові дослідження у сфері своєї діяльності.

До фахових компетентностей відносяться: усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ, здатність використовувати в професійній діяльності технічного перекладача знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні, теорію та історію англійської та німецької мов, аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов, пристосовувати свою мовленнєву поведінку до соціально-культурних особливостей країни, з представниками якої ведеться діалог,  вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та другу німецьку мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для здійснення технічного та інших видів перекладу і розв’язання різнотипних комунікативних завдань у різних сферах життя, здійснювати галузевий переклад зокрема у сфері металургії, машинобудування, економіки підприємств та менеджменту, вільно оперувати спеціальною термінологією, використовувати основні види програмного забезпечення: текстові редактори, навчальні програми, програми статистичної обробки інформації тощо.

Програмні результати навчання

Програмні результати навчання: 1. Вільно спілкуватися з професійних питань (зокрема в галузі технічного перекладу) із фахівцями та нефахівцями державною та англійською і другою німецькою мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.

2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.

5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем галузевого технічного перекладу. 7. Розуміти основні проблеми філології та перекладу і розв’язувати їх із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію англійської і другої німецької мов та зарубіжної літератури, вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності перекладача. 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди англійської і другої німецької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію. 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними (англійською і другою німецькою) мовами. 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 13. Аналізувати й інтерпретувати твори зарубіжної художньої літератури, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі.                            14. Використовувати англійську і другу німецьку мови в усній та письмовій формі для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі технічного перекладу, а також у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя. 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції перекладознавства, уміти застосовувати їх у професійній діяльності технічного перекладача. 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у галузі технічного перекладу. 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі технічного перекладу та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Придатність випускників  до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники спеціальності мають можливість посідати посади перекладача, консультанта, інокореспондента; посади інженерно-технічного персоналу в галузі забезпечення двомовної комунікації та інформації, а саме: інженера-перекладача, секретаря-референта, консультанта, дилера, співробітника по зв’язкам з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, в інформаційних та рекламних агентствах тощо. В окремих випадках випускники можуть також обіймати посади низового керівного персоналу в перерахованих вище організаціях та установах, пов’язаних з комунікативно-інформаційною діяльністю.

Можливе подальше навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти або набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.