UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Спеціалізація "Переклад",
спеціальность: 035 - Філологія (германські мови та літератури, переклад тощо)

Кваліфікації

Бакалавр

Навики

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до випускників із вищою освітою за професійним спрямування "ФІЛОЛОГІЯ" спеціальності "ПЕРЕКЛАД" (бакалавр).

Випускник за фахом "ПЕРЕКЛАД" повинен мати професійні знання та вміти застосовувати їх у своїй професійній діяльності. Професійні лінгвістичні знання формуються із всебічних і глибоких знань з історії мови, теоретичних основ мовознавства та перекладознавства, основних процесів розвитку мовленнєвих явищ, розуміння процесів, що формують мову як систему. Рівень професійно-філологічної культури повинен мати тенденцію на удосконалення.

Випускник за фахом "ПЕРЕКЛАД" повинен мати відповідний рівень філологічної, етичної та психологічної культури: мати чітко сформовані принципові засади світогляду як загального усвідомлення про навколишній світ і своє місце в ньому, про шлях реалізації в умовах реальної дійсності своїх життєвих програм; повинен сформувати філософське, економічне, політичне мислення; повинен розуміти проблеми ринкової економіки, соціальних, національних, історичних та демографічних процесів розвитку суспільства, повинен засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства; повинен брати участь у громадському житті.

Філолог-перекладач повинен мати належну мовну і перекладацьку компетенцію, широку ерудицію і культуру, розуміти національні особливості народу, мова якого вивчається, використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності.

Випускник за фахом "ПЕРЕКЛАД" повинен постійно поповнювати свої знання, застосовувати їх на практиці, розширювати кругозір, вільно володіти українською мовою.

Письмовий перекладач здійснює письмовий переклад суспільно-політичних, науково-технічних, ділових, інформаційних а також художніх текстів іноземної мови на рідну і навпаки.

Усний перекладач сприймає і перекладає інформацію в усній формі. Цей фахівець повинен відрізнятися кмітливим розумом, гнучкістю висловлювань, широким фоновим знанням про предмет повідомлення.

Підготовка бакалаврів включає також поглиблене вивчення базових дисциплін за фахом, виконання робіт практичного, аналітичного або дослідницького характеру.

ЯКИМИ ЗНАННЯМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ БАКАЛАВР-ПЕРЕКЛАДАЧ?

Бакалавр-перекладач повинен знати:

- Основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук.

- Етичні та правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища.

- Сучасні наукові методи філологічних досліджень.

- Розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв'язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв'язок мови і світу; походження та розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і мовлення;

- Функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості.

- Основні категорії та види перекладу.

- Особливості перекладацької діяльності.

- Особливості ділового мовлення та ведення діловодства.

- Особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою.

- Психологічну характеристику основних видів мовленнєвої діяльності говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання.

ЩО ПОВИНЕН УМІТИ БАКАЛАВР-ПЕРЕКЛАДАЧ?

Використовуючи методи гуманітарних та соціально-економічних наук у різних видах професійної і соціальної діяльності, бакалавр-перекладач повинен вміти виконувати наступне:

- Формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного і майбутнього України.

- Творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності.

- Аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства.

- Орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- і мікроекономіки.

- Застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань.

- Використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього.

Опис

Використовуючи набуті знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, бакалавр повинен вміти:

- Володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово; володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп'ютерної техніки в своїй професійній діяльності.

- Бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; розуміти основні проблеми своєї дисципліни, що визначають конкретну галузь його діяльності.

- Володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства.

- Перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти.

- Застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше).

- Враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу.

- Використовувати під час перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних.

- Вміти творчо підходити до процесу перекладу в різних ситуаціях.

Освітній рівень бакалавр є базовим для продовження навчання за програмою підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Наукова діяльність

З історії кафедри

Наші випускники

Internet ресурси для перекладача

Фотоальбом

Акредитація

Навчання

Дисципліни